asunokoe.com / Let's learn English
    with International Phonetic Alphabet!
Help / Indicator  Show  Hide / US,KN  US / ToolTip  ON  Off  Ex  |       
Show/Hide : , , ,
Show/Hide Texts : , , )
Print page setting :   , Zoom ,   Print
All Sentences post to Sentences Player :   Show Sentences Player
[ad]
  • Terms of service
  • The operation confirmation / display confirmation of this page is done with the Google Chrome browser.
  • English sentences / phonetic symbols / explanations etc. may have incorrect descriptions.
  • There are some without explanation / phonetic symbols. Please use it under your own responsibility.
  • The main purpose of this page is to develop / verify Internet technology.
      We shall not be responsible for any loss, damages and troubles caused by this page.
      Dictionary data belongs to the public domain. The description content is not guaranteed.
  • You can use the javascript menu display / audio playback function etc. after loading is completed.
2018.FEB.27 : Norway to Invest Millions to Improve Arctic Seed Vault
N
Norway
ˈnɔrˌweɪ
 
NV R PSD
to
tu
 
NV SD
Invest
ɪnˈvɛst
 
N
Millions
ˈmɪljənz
 
NV R PSD
to
tu
 
V S
Improve
ɪmˈpruv
 
N A
Arctic
ˈɑrktɪk
ˈɑrtɪk
NVA SD
Seed
sid
 
NV
Vault.
vɔlt
 
 
Norway to Invest Millions to Improve Arctic Seed Vault.


N
Norway
ˈnɔrˌweɪ
 
VA D
has
hæz
 
V
announced
əˈnaʊnst
 
N A SD
it
ɪt
 
NV SD
will
wɪl
 
NV SD
spend
spɛnd
 
 
100
 
 
N A D
million
ˈmɪljən
 
 
Norwegian
 
 
NV
crowns,
kraʊnz
 
N J SD
or
ɔr
ər
 
$
 
 
 
13
 
 
N A D
million,
ˈmɪljən
 
NV R PSD
to
tu
 
NV SD
make
meɪk
 
N
improvements
ɪmˈpruvmənts
 
NV R PSD
to
tu
 
 
a
ə
NVA S
special
ˈspɛʃəl
 
NVA SD
seed
sid
 
NV
vault
vɔlt
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
R D
the
ðə(ði)
 
N A
Arctic.
ˈɑrktɪk
ˈɑrtɪk
 
Norway has announced it will spend 100 million Norwegian crowns, or $13 million, to make improvements to a special seed vault in the Arctic.
R D
The
ðə(ði)
 
 
Norwegian
 
 
N SD
government
ˈgʌvərmənt
ˈgʌvərnmənt
NVA
built
bɪlt
 
R D
the
ðə(ði)
 
 
Svalbard
 
 
N A D
Global
ˈgloʊbəl
 
NVA SD
Seed
sid
 
NV
Vault
vɔlt
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
 
2008
 
 
NV R PSD
to
tu
 
NVA SD
store
stɔr
 
NVA SD
seed
sid
 
NV
samples
ˈsæmpəlz
 
N PSD
of
ʌv
 
R D
the
ðə(ði)
 
NVA SD
world's
wɜrldz
 
NV S
crops
krɑps
 
NV RJ SD
and
ænd
 
NV
plants.
plænts
 
 
The Norwegian government built the Svalbard Global Seed Vault in 2008 to store seed samples of the world's crops and plants.
R D
The
ðə(ði)
 
NV
vault
vɔlt
 
NV
serves
sɜrvz
 
N RJPSD
as
æz
 
 
a
ə
N A S
natural
ˈnæʧərəl
ˈnæʧrəl
N AR S
deep
dip
 
NV SD
freeze,
friz
 
NV RJ SD
and
ænd
 
NV
is
ɪz
 
V
meant
mɛnt
 
NV R PSD
to
tu
 
V SD
protect
prəˈtɛkt
pərˈtɛkt
A S
important
ɪmˈpɔrtənt
 
A
genetic
ʤəˈnɛtɪk
 
NVA SD
material
məˈtɪriəl
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
NVA SD
case
keɪs
 
N PSD
of
ʌv
 
 
a
ə
NVA SD
major
ˈmeɪʤər
 
 
man-made
mən - meɪd
 
N J SD
or
ɔr
ər
N A S
natural
ˈnæʧərəl
ˈnæʧrəl
N SD
disaster.
dɪˈzæstər
 
 
The vault serves as a natural deep freeze, and is meant to protect important genetic material in case of a major man-made or natural disaster.
N A SD
It
ɪt
 
NV
holds
hoʊldz
 
NVA SD
seed
sid
 
N
varieties
vəˈraɪətiz
 
N PSD
of
ʌv
 
NV S
crops
krɑps
 
A PSD
from
frʌm
frɑm
AR PSD
around
əˈraʊnd
 
R D
the
ðə(ði)
 
NVA SD
world,
wɜrld
 
V P D
including
ɪnˈkludɪŋ
 
NV S
corn,
kɔrn
 
NVA S
rice
raɪs
 
NV RJ SD
and
ænd
 
NV
grains.
greɪnz
 
 
It holds seed varieties of crops from around the world, including corn, rice and grains.
R D
The
ðə(ði)
 
NV
vault
vɔlt
 
VA D
received
rəˈsivd
rɪˈsivd
N A D
its
ɪts
 
 
one-millionth
wʌn         
 
NVA SD
seed
sid
 
NVA
sample
ˈsæmpəl
 
NVAR PSD
on
ɑn(ɔn)
 
N
February
ˈfɛbjəˌwɛri
ˈfɛbruˌɛri
 
26,
 
 
N A D
its
ɪts
 
 
10th
 
 
N A SD
anniversary.
ˌænəˈvɜrsəri
 
 
The vault received its one-millionth seed sample on February 26, its 10th anniversary.
N A SD
It
ɪt
VA D
has
hæz
R D
the
ðə(ði)
N D
ability
əˈbɪləti
NV R PSD
to
tu
NVA SD
hold
hoʊld
AR PSD
about
əˈbaʊt
 
2.5
 
N A D
billion
ˈbɪljən
NV
seeds
sidz
NVAR PSD
in
ɪn
NVA S
total.
ˈtoʊtəl
 
It has the ability to hold about 2.5 billion seeds in total.
R D
The
ðə(ði)
 
NV
vault
vɔlt
 
NV
is
ɪz
 
VA D
located
ˈloʊˌkeɪtəd
ˈloʊˌkeɪd
NVAR PSD
on
ɑn(ɔn)
 
N A JP D
an
ən
 
NVA S
island
ˈaɪlənd
 
AR PSD
about
əˈbaʊt
 
 
1,000
 
 
N
kilometers
kəˈlɑˌmʌtərz
ˈkɪləˌmitərz
A PSD
from
frʌm
frɑm
R D
the
ðə(ði)
 
N AR S
North
nɔrθ
 
NV
Pole.
poʊl
 
 
The vault is located on an island about 1,000 kilometers from the North Pole.
R D
The
ðə(ði)
 
NV
samples
ˈsæmpəlz
 
NV D
are
ɑr
 
VA D
buried
ˈbɛrid
 
N AR S
deep
dip
 
R PSD
below
bɪˈloʊ
 
 
a
ə
N A S
mountain.
ˈmaʊntən
 
 
The samples are buried deep below a mountain.
 
Svalbard
 
 
V
was
wʌz
wɑz
NVA
chosen
ˈʧoʊzən
 
N RJPSD
as
æz
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV
site
saɪt
 
N PSD
of
ʌv
 
R D
the
ðə(ði)
 
NVA SD
seed
sid
 
NV SD
bank,
bæŋk
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
NVAR SD
part,
pɑrt
 
RJPSD
because
bɪˈkɔz
 
N PSD
of
ʌv
 
R D
the
ðə(ði)
 
N SD
area's
ˈɛriəz
 
 
permafrost
 
 
 
-
 
 
 
a
ə
NVAR SD
thick
θɪk
 
NV D
layer
ˈleɪər
 
N PSD
of
ʌv
 
NV SD
soil
sɔɪl
 
N ARJ SD
that
ðæt
 
NV
stays
steɪz
 
VA
frozen
ˈfroʊzən
 
R P D
throughout
θruˈaʊt
 
R D
the
ðə(ði)
 
N SD
year.
jɪr
 
 
スバールバル諸島は、種子貯蔵庫の場所として選ばれました。その理由の1つは、その地域の永久凍土 - 一年を通して凍っている土壌の厚い層のためです。
N A SD
It
ɪt
 
NV
makes
meɪks
 
JPSD
for
fɔr
 
AR SD
excellent
ˈɛksələnt
 
NVAR
underground
ˈʌndərˌgraʊnd
 
N AR SD
cold
koʊld
 
NV
storage.
ˈstɔrəʤ
ˈstɔrɪʤ
 
It makes for excellent underground cold storage.
NV RJPSD
But
bʌt
NVAR PSD
in
ɪn
N AR SD
late
leɪt
 
2016,
 
R D
the
ðə(ði)
 
permafrost
 
V
began
bɪˈgæn
NV R PSD
to
tu
R
unexpectedly
ˌʌnɪkˈspɛktɪdli
NV SD
melt.
mɛlt
 
But in late 2016, the permafrost began to unexpectedly melt.
N AR SD
This
ðɪs
 
V
caused
kɑzd
kɔzd
NVA S
water
ˈwɔtər
 
NV R PSD
to
tu
 
NV S
flow
floʊ
 
P D
into
ˈɪntu
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV
entrance
ˈɛntrəns
 
N PSD
of
ʌv
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV
vault
vɔlt
 
NV
tunnel.
ˈtʌnəl
 
 
This caused water to flow into the entrance of the vault tunnel.
N
Officials
əˈfɪʃəlz
VA D
said
sɛd
R D
the
ðə(ði)
NV
seeds
sidz
NV D
were
wɜr
R SD
never
ˈnɛvər
NVAR PSD
in
ɪn
NV SD
danger.
ˈdeɪnʤər
 
Officials said the seeds were never in danger.
RJ SD
However,
ˌhaʊˈɛvər
 
R D
the
ðə(ði)
 
N S
event
ɪˈvɛnt
 
V
raised
reɪzd
 
NV
concerns
kənˈsɜrnz
 
AR PSD
about
əˈbaʊt
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV SD
need
nid
 
NV R PSD
to
tu
 
NVAR SD
better
ˈbɛtər
 
V SD
protect
prəˈtɛkt
pərˈtɛkt
R D
the
ðə(ði)
 
NV
samples.
ˈsæmpəlz
 
 
However, the event raised concerns about the need to better protect the samples.
N
Norway's
ˈnɔrˌweɪz
 
N S
Agriculture
ˈægrɪˌkʌlʧər
 
N
Ministry
ˈmɪnəstri
ˈmɪnɪstri
VA D
said
sɛd
 
N
improvements
ɪmˈpruvmənts
 
NV R PSD
to
tu
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV
vault
vɔlt
 
NV SD
will
wɪl
 
NV SD
include
ɪnˈklud
 
 
a
ə
NVAR SD
new
nu
nju
N
entry
ˈɛntri
 
NV
tunnel.
ˈtʌnəl
 
 
Norway's Agriculture Ministry said improvements to the vault will include a new entry tunnel.
SD
They
ðeɪ
 
RJ SD
also
ˈɔlsoʊ
 
NV SD
include
ɪnˈklud
 
N D
construction
kənˈstrʌkʃən
 
N PSD
of
ʌv
 
 
a
ə
NVA SD
service
ˈsɜrvəs
ˈsɜrvɪs
NV SD
building
ˈbɪldɪŋ
 
JPSD
for
fɔr
 
N A SD
emergency
ɪˈmɜrʤənsi
ˈimərʤənsi
NVA SD
power
ˈpaʊər
 
NV RJ SD
and
ænd
 
NVA
cooling
ˈkulɪŋ
 
N
units
ˈjunəts
ˈjunɪts
NV RJ SD
and
ænd
 
N A
electrical
ɪˈlɛktrɪkəl
 
N SD
equipment
ɪˈkwɪpmənt
 
N ARJ SD
that
ðæt
 
NVA D
might
maɪt
 
NV S
send
sɛnd
 
NV SD
heat
hit
 
N AR PSD
through
θru
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV
tunnel.
ˈtʌnəl
 
 
They also include construction of a service building for emergency power and cooling units and electrical equipment that might send heat through the tunnel.
 
Jon
 
 
 
Georg
 
 
N
Dale
deɪl
 
NV
is
ɪz
 
N
Norway's
ˈnɔrˌweɪz
 
NV SD
minister
ˈmɪnəstər
ˈmɪnɪstər
N PSD
of
ʌv
 
N S
agriculture
ˈægrɪˌkʌlʧər
 
NV RJ SD
and
ænd
 
N SD
food.
fud
 
 
Jon Georg Dale is Norway's minister of agriculture and food.
N A SD
He
hi
V
announced
əˈnaʊnst
R D
the
ðə(ði)
NV
plans.
plænz
 
He announced the plans.
N A SD
He
hi
 
VA D
said
sɛd
 
SD
they
ðeɪ
 
NV SD
will
wɪl
 
NV SD
help
hɛlp
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV
vault
vɔlt
 
NVA SD
continue
kənˈtɪnju
 
NV R PSD
to
tu
 
NV SD
be
bi
 
 
a
ə
VA
secure
sɪˈkjʊr
 
NV
storage
ˈstɔrəʤ
ˈstɔrɪʤ
N SD
area.
ˈɛriə
 
 
He said they will help the vault continue to be a secure storage area.
N A SD
"It
ɪt
 
NV
is
ɪz
 
 
a
ə
N AR SD
great
greɪt
 
NV RJ SD
and
ænd
 
A S
important
ɪmˈpɔrtənt
 
NV D
task
tæsk
 
NV R PSD
to
tu
 
NV
safeguard
ˈseɪfˌgɑrd
 
N AR SD
all
ɔl
 
R D
the
ðə(ði)
 
A
genetic
ʤəˈnɛtɪk
 
NVA SD
material
məˈtɪriəl
 
N ARJ SD
that
ðæt
 
NV
is
ɪz
 
A D
crucial
ˈkruʃəl
 
NV R PSD
to
tu
 
N A D
global
ˈgloʊbəl
 
N SD
food
fud
 
N A SD
security,
sɪˈkjʊrəti
 
 
"
 
 
N A SD
he
hi
 
VA D
said.
sɛd
 
 
“It is a great and important task to safeguard all the genetic material that is crucial to global food security,” he said.
R D
The
ðə(ði)
 
 
Svalbard
 
 
NV
vault
vɔlt
 
NV
acts
ækts
 
N RJPSD
as
æz
 
 
a
ə
NVA
backup
ˈbæˌkʌp
 
NV R PSD
to
tu
 
N A SD
many
ˈmɛni
 
N PSD
of
ʌv
 
R D
the
ðə(ði)
 
NVA SD
world's
wɜrldz
 
NVA SD
seed
sid
 
NV
banks.
bæŋks
 
 
The Svalbard vault acts as a backup to many of the world's seed banks.
NVAR PSD
In
ɪn
 
 
2015,
 
 
N
researchers
ˈrisərʧərz
 
V
took
tʊk
 
NVAR PSD
out
aʊt
 
NV
seeds
sidz
 
A PSD
from
frʌm
frɑm
R D
the
ðə(ði)
 
NV
vault
vɔlt
 
NV R PSD
to
tu
 
NV SD
help
hɛlp
 
NV SD
build
bɪld
 
NVA SD
seed
sid
 
N
collections
kəˈlɛkʃənz
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
N
Lebanon
ˈlɛbənən
 
NV RJ SD
and
ænd
 
N
Morocco.
məˈrɑkoʊ
 
 
In 2015, researchers took out seeds from the vault to help build seed collections in Lebanon and Morocco.
A D
Those
ðoʊz
 
NV
sites
saɪts
 
NV D
were
wɜr
 
NVA J SD
set
sɛt
 
NVAR PSD
up
ʌp
 
NV R PSD
to
tu
 
V SD
protect
prəˈtɛkt
pərˈtɛkt
NV
materials
məˈtɪriəlz
 
A PSD
from
frʌm
frɑm
N A JP D
an
ən
 
A S
important
ɪmˈpɔrtənt
 
NVA SD
seed
sid
 
NV SD
bank
bæŋk
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
 
Aleppo,
 
 
N
Syria,
ˈsɪriə
 
N A SD
which
wɪʧ
 
V
was
wʌz
wɑz
V
damaged
ˈdæməʤd
ˈdæmɪʤd
N AR P D
by
baɪ
 
N SD
violence
ˈvaɪələns
 
A PSD
from
frʌm
frɑm
R D
the
ðə(ði)
 
N A SD
country's
ˈkʌntriz
 
A D
civil
ˈsɪvəl
 
NVA SD
war.
wɔr
 
 
Those sites were set up to protect materials from an important seed bank in Aleppo, Syria, which was damaged by violence from the country's civil war.
R D
The
ðə(ði)
NV
seeds
sidz
NV D
were
wɜr
 
re-grown
reɪ - groʊn
NV RJ SD
and
ænd
V
returned
rɪˈtɜrnd
NV R PSD
to
tu
R D
the
ðə(ði)
 
Svalbard
 
NV
vault
vɔlt
NVAR SD
last
læst
N SD
year.
jɪr
 
The seeds were re-grown and returned to the Svalbard vault last year.
N
Dale
deɪl
 
VA D
said
sɛd
 
N AR SD
such
sʌʧ
 
NV
efforts
ˈɛfərts
 
NV SD
show
ʃoʊ
 
N ARJ SD
"that
ðæt
 
R D
the
ðə(ði)
 
NVA SD
seed
sid
 
NV
vault
vɔlt
 
NV
is
ɪz
 
 
a
ə
AR D
worldwide
ˈwɜrlˈdwaɪd
 
N A D
insurance
ɪnˈʃʊrəns
 
JPSD
for
fɔr
 
N SD
food
fud
 
NVAR SD
supply
səˈplaɪ
ˈsʌpli
JPSD
for
fɔr
 
N A S
future
ˈfjuʧər
 
N
generations.
ˌʤɛnəˈreɪʃənz
 
 
"
 
 
 
Dale said such efforts show “that the seed vault is a worldwide insurance for food supply for future generations.”
 
I'm
aɪm
əm
N
Pete
pit
 
N
Musto.
ˈmʌstoʊ
 
 
I'm Pete Musto.
N
Pete
pit
 
N
Musto
ˈmʌstoʊ
 
VA
adapted
əˈdæptəd
əˈdæptɪd
N AR SD
this
ðɪs
 
NV S
story
ˈstɔri
 
JPSD
for
fɔr
 
 
VOA
vi-oʊ-eɪ
 
NV
Learning
ˈlɜrnɪŋ
 
NVA
English
ˈɪŋglɪʃ
ˈɪŋlɪʃ
NV
using
ˈjuzɪŋ
 
N
Reuters
ˈrɔɪtərz
 
NV S
news
nuz
njuz
NV
reports
rɪˈpɔrts
 
NV RJ SD
and
ænd
 
NVAR SD
other
ˈʌðər
 
NV
materials.
məˈtɪriəlz
 
 
Pete Musto adapted this story for VOA Learning English using Reuters news reports and other materials.
N
Ashley
ˈæʃli
 
N
Thompson
ˈtɑmpsən
ˈtɑmsən
V
was
wʌz
wɑz
R D
the
ðə(ði)
 
N
editor.
ˈɛdətər
ˈɛdɪtər
 
Ashley Thompson was the editor.
SD
We
wi
 
NV SD
want
wɑnt
wɔnt
NV R PSD
to
tu
 
V SD
hear
hir
 
A PSD
from
frʌm
frɑm
V SD
you.
ju
 
 
N AR SD
What
wʌt
 
NVAR SD
other
ˈʌðər
 
NVA SD
major
ˈmeɪʤər
 
NV
plans
plænz
 
NV R SD
do
du
doʊ
V SD
you
ju
 
NV SD
think
θɪŋk
 
R D
the
ðə(ði)
 
NVA SD
world's
wɜrldz
 
N
governments
ˈgʌvərmənts
ˈgʌvərnmənts
NV SD
should
ʃʊd
 
NV SD
make
meɪk
 
NV R PSD
to
tu
 
V D
prepare
priˈpɛr
 
JPSD
for
fɔr
 
A SD
huge
hjuʤ
juʤ
N
disasters?
dɪˈzæstərz
 
 
NV SD
Write
raɪt
 
NV R PSD
to
tu
 
N A SD
us
ʌs
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV
Comments
ˈkɑmɛnts
 
NV
Section
ˈsɛkʃən
 
N J SD
or
ɔr
ər
NVAR PSD
on
ɑn(ɔn)
 
NV D
our
ˈaʊər
 
NV
Facebook
ˈfeɪs-ˈbʊk
 
NV
page.
peɪʤ
 
 
Copyright © 2017 en.asunokoe.com All Rights Reserved.