asunokoe.com / Let's learn English
    with International Phonetic Alphabet!
Help / Indicator  Show  Hide / US,KN  US / ToolTip  ON  Off  Ex  |       
Show/Hide : , , ,
Show/Hide Texts : , , )
Print page setting :   , Zoom ,   Print
All Sentences post to Sentences Player :   Show Sentences Player
[ad]
  • Terms of service
  • The operation confirmation / display confirmation of this page is done with the Google Chrome browser.
  • English sentences / phonetic symbols / explanations etc. may have incorrect descriptions.
  • There are some without explanation / phonetic symbols. Please use it under your own responsibility.
  • The main purpose of this page is to develop / verify Internet technology.
      We shall not be responsible for any loss, damages and troubles caused by this page.
      Dictionary data belongs to the public domain. The description content is not guaranteed.
  • You can use the javascript menu display / audio playback function etc. after loading is completed.
2018.MAR.02 : Trump: Trade Wars Are Good, Easy to Win
NV
Trump
trʌmp
 
 
:
 
 
NVA SD
Trade
treɪd
 
NV
Wars
wɔrz
 
NV D
Are
ɑr
 
NVAR SD
Good,
gʊd
gɪd
NVAR SD
Easy
ˈizi
 
NV R PSD
to
tu
 
NV S
Win.
wɪn
 
 
Trump: Trade Wars Are Good, Easy to Win.


N A SD
President
ˈprɛzəˌdɛnt
ˈprɛzɪdənt
N
Donald
ˈdɑnəld
 
NV
Trump
trʌmp
 
NV
is
ɪz
 
V
defending
dɪˈfɛndɪŋ
 
D
his
hɪz
 
NV SD
plan
plæn
 
NV R PSD
to
tu
 
NV SD
raise
reɪz
 
NV
taxes
ˈtæksəz
ˈtæksɪz
NVAR PSD
on
ɑn(ɔn)
 
NVA S
steel
stil
 
NV RJ SD
and
ænd
 
N
aluminum
əˈlumənəm
 
NV
imports
ɪmˈpɔrts
ˈɪmpɔrts
NV
entering
ˈɛntərɪŋ
ˈɛnərɪŋ
R D
the
ðə(ði)
 
VA
United
juˈnaɪtəd
juˈnaɪtɪd
NV
States.
steɪts
 
 
President Donald Trump is defending his plan to raise taxes on steel and aluminum imports entering the United States.
NV
Trump
trʌmp
 
VA D
declared
dɪˈklɛrd
 
NVAR PSD
on
ɑn(ɔn)
 
N AR D
Friday
ˈfraɪdi
ˈfraɪˌdeɪ
N ARJ SD
that
ðæt
 
NVA SD
"trade
treɪd
 
NV
wars
wɔrz
 
NV D
are
ɑr
 
NVAR SD
good,
gʊd
gɪd
NV RJ SD
and
ænd
 
NVAR SD
easy
ˈizi
 
NV R PSD
to
tu
 
NV S
win"
wɪn
 
 
--
 
 
 
a
ə
NV SD
claim
kleɪm
 
N ARJ SD
that
ðæt
 
N AR SD
some
sʌm
 
N
Americans
əˈmɛrəkənz
əˈmɛrɪkənz
NV D
were
wɜr
 
NVAR S
quick
kwɪk
 
NV R PSD
to
tu
 
V S
criticize.
ˈkrɪtɪˌsaɪz
 
 
Trump declared on Friday that “trade wars are good, and easy to win” -- a claim that some Americans were quick to criticize.
R D
The
ðə(ði)
 
NV
critics
ˈkrɪtɪks
 
NV SD
include
ɪnˈklud
 
NV
members
ˈmɛmbərz
 
N PSD
of
ʌv
 
D
his
hɪz
 
VA SD
own
oʊn
 
N A
Republican
rɪˈpʌblɪkən
riˈpʌbləkən
NVA SD
Party.
ˈpɑrti
 
 
The critics include members of his own Republican Party.
NV
Trump
trʌmp
 
VA D
has
hæz
 
VA D
said
sɛd
 
N ARJ SD
that
ðæt
 
R D
the
ðə(ði)
 
 
U.
ju
 
 
S.
ɛs
 
N SD
government
ˈgʌvərmənt
ˈgʌvərnmənt
NV D
would
wʊd
 
NVA J SD
set
sɛt
 
NVA
punishing
ˈpʌnɪʃɪŋ
 
NV
tariffs
ˈtɛrəfs
 
NVAR PSD
on
ɑn(ɔn)
 
NVA S
steel
stil
 
NV RJ SD
and
ænd
 
N
aluminum
əˈlumənəm
 
NV
imports.
ɪmˈpɔrts
ˈɪmpɔrts
 
Trump has said that the U.S. government would set punishing tariffs on steel and aluminum imports.
N AR SD
Such
sʌʧ
 
 
a
ə
NV SD
move
muv
 
NV D
would
wʊd
 
NV SD
increase
ˈɪnˌkris
ɪnˈkris
NV
tensions
ˈtɛnʧənz
 
N R PSD
with
wɪð
wɪθ
N A D
China
ˈʧaɪnə
 
NV RJ SD
and
ænd
 
NVAR SD
other
ˈʌðər
 
N
countries.
ˈkʌntriz
 
 
Such a move would increase tensions with China and other countries.
SD
They
ðeɪ
 
RJ SD
also
ˈɔlsoʊ
 
NV D
would
wʊd
 
NV SD
raise
reɪz
 
R D
the
ðə(ði)
 
N D
possibility
ˌpɑsəˈbɪləti
 
N PSD
of
ʌv
 
N AR
higher
ˈhaɪər
 
NV
prices
ˈpraɪsəz
ˈpraɪsɪz
JPSD
for
fɔr
 
N A
American
əˈmɛrəkən
əˈmɛrɪkən
N
businesses
ˈbɪznəsəz
ˈbɪznɪsɪz
NV RJ SD
and
ænd
 
N
consumers.
kənˈsumərz
 
 
They also would raise the possibility of higher prices for American businesses and consumers.
N AR SD
Early
ˈɜrli
 
N AR D
Friday,
ˈfraɪdi
ˈfraɪˌdeɪ
NV
Trump
trʌmp
 
V
took
tʊk
 
NV R PSD
to
tu
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV
Twitter
ˈtwɪtər
 
N A S
social
ˈsoʊʃəl
 
NV
networking
ˈnɛˌtwɜrkɪŋ
 
NVA SD
service
ˈsɜrvəs
ˈsɜrvɪs
NV R PSD
to
tu
 
V S
defend
dɪˈfɛnd
 
D
himself.
hɪmˈsɛlf
 
 
Early Friday, Trump took to the Twitter social networking service to defend himself.
N A SD
He
hi
 
V
wrote
roʊt
 
 
:
 
 
N RJ SD
"When
wɛn
 
 
a
ə
N A SD
country
ˈkʌntri
 
 
(USA)
ˈjuˈɛˈseɪ
 
NV
is
ɪz
 
NVA D
losing
ˈluzɪŋ
 
N A SD
many
ˈmɛni
 
N
billions
ˈbɪljənz
 
N PSD
of
ʌv
 
N
dollars
ˈdɑlərz
ˈdɔlərz
NVAR PSD
on
ɑn(ɔn)
 
NVA SD
trade
treɪd
 
N R PSD
with
wɪð
wɪθ
 
-
 
 
A SD
every
ˈɛvəri
ˈɛvri
N A SD
country
ˈkʌntri
 
N A SD
it
ɪt
 
NV D
does
dʌz
 
N A SD
business
ˈbɪznəs
ˈbɪznɪs
N R PSD
with,
wɪð
wɪθ
NVA SD
trade
treɪd
 
NV
wars
wɔrz
 
NV D
are
ɑr
 
NVAR SD
good,
gʊd
gɪd
NV RJ SD
and
ænd
 
NVAR SD
easy
ˈizi
 
NV R PSD
to
tu
 
NV S
win.
wɪn
 
 
He wrote: “When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with - every country it does business with, trade wars are good, and easy to win.
NV SD
Example,
ɪgˈzæmpəl
 
N RJ SD
when
wɛn
 
SD
we
wi
 
NV D
are
ɑr
 
NVAR PSD
down
daʊn
 
 
$
 
 
 
100
 
 
N A D
billion
ˈbɪljən
 
N R PSD
with
wɪð
wɪθ
 
a
ə
N A D
certain
ˈsɜrtən
 
N A SD
country
ˈkʌntri
 
NV RJ SD
and
ænd
 
SD
they
ðeɪ
 
NV SD
get
gɛt
gɪt
N A
cute,
kjut
 
 
don't
doʊnt
doʊn
NVA SD
trade
treɪd
 
 
anymore-we
ˌɛniˈmɔr - wi
 
NV S
win
wɪn
 
N AR SD
big.
bɪg
 
 
It's
ɪts
 
NVAR SD
easy!
ˈizi
 
 
"
 
 
 
Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don't trade anymore-we win big. It's easy!”
N A SD
He
hi
N AR D
later
ˈleɪtər
V
tweeted
ˈtwitɪd
 
:
 
NV D
"Our
ˈaʊər
NVA S
steel
stil
N SD
industry
ˈɪndəstri
NV
is
ɪz
NVAR PSD
in
ɪn
NVAR SD
bad
bæd
NV SD
shape.
ʃeɪp
 
He later tweeted: “Our steel industry is in bad shape.
N J SD
IF
ɪf
 
V SD
YOU
ju
 
 
DON'T
doʊnt
doʊn
NV SD
HAVE
hæv
 
NVA S
STEEL,
stil
 
V SD
YOU
ju
 
 
DON'T
doʊnt
doʊn
NV SD
HAVE
hæv
 
 
A
ə
N A SD
COUNTRY!
ˈkʌntri
 
 
"
 
 
 
IF YOU DON'T HAVE STEEL, YOU DON'T HAVE A COUNTRY!”
D
His
hɪz
 
N
announcement
əˈnaʊnsmənt
əˈnaʊnsmɛnt
NV P D
came
keɪm
 
N ARJ SD
only
ˈoʊnli
 
ARJPSD
after
ˈæftər
 
N A JP D
an
ən
 
A SD
intense
ɪnˈtɛns
 
NV SD
debate
dəˈbeɪt
 
PSD
among
əˈmʌŋ
 
D
his
hɪz
 
NVAR SD
top
tɑp
tɔp
N
aides.
eɪdz
 
 
His announcement came only after an intense debate among his top aides.
N A SD
It
ɪt
 
V
brought
brɔt
 
AR S
strong
strɔŋ
 
N D
criticism
ˈkrɪtɪˌsɪzəm
 
A PSD
from
frʌm
frɑm
N AR SD
some
sʌm
 
N
Republicans
rɪˈpʌblɪkənz
riˈpʌbləkənz
NV RJ SD
and
ænd
 
A SD
financial
fəˈnænʃəl
 
NV
markets
ˈmɑrkəts
ˈmɑrkɪts
VA D
concerned
kənˈsɜrnd
 
AR PSD
about
əˈbaʊt
 
NV
tariffs
ˈtɛrəfs
 
NV RJ SD
and
ænd
 
R D
their
ðɛr
 
NV SD
effect
ɪˈfɛkt
 
NVAR PSD
on
ɑn(ɔn)
 
R D
the
ðə(ði)
 
N A S
economy.
ɪˈkɑnəmi
iˈkɑnəmi
 
It brought strong criticism from some Republicans and financial markets concerned about tariffs and their effect on the economy.
R D
The
ðə(ði)
 
N A SD
president
ˈprɛzəˌdɛnt
ˈprɛzɪdənt
V
asked
æskt
 
NV
heads
hɛdz
 
N PSD
of
ʌv
 
N
aluminum
əˈlumənəm
 
NV RJ SD
and
ænd
 
NVA S
steel
stil
 
NV
companies
ˈkʌmpəniz
 
NV R PSD
to
tu
 
R D
the
ðə(ði)
 
NVA S
White
waɪt
 
NVA SD
House
haʊs
haʊz
N AR
Thursday.
ˈθɜrzˌdeɪ
ˈθɜrzdi
 
The president asked heads of aluminum and steel companies to the White House Thursday.
N A SD
He
hi
 
V
announced
əˈnaʊnst
 
NV
plans
plænz
 
NV R PSD
to
tu
 
NVA J SD
set
sɛt
 
NV
tariffs
ˈtɛrəfs
 
N PSD
of
ʌv
 
 
25
 
 
N AR SD
percent
pərˈsɛnt
 
NVAR PSD
on
ɑn(ɔn)
 
VA
imported
ɪmˈpɔrtɪd
 
NVA S
steel
stil
 
NV RJ SD
and
ænd
 
 
10
 
 
N AR SD
percent
pərˈsɛnt
 
NVAR PSD
on
ɑn(ɔn)
 
N
aluminum
əˈlumənəm
 
NV
imports
ɪmˈpɔrts
ˈɪmpɔrts
N AR PSD
next
nɛkst
 
N SD
week.
wik
 
 
He announced plans to set tariffs of 25 percent on imported steel and 10 percent on aluminum imports next week.
N A SD
He
hi
 
V
added
ˈædəd
ˈædɪd
N ARJ SD
that
ðæt
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV
tariffs
ˈtɛrəfs
 
NV D
would
wʊd
 
NV SD
remain
rɪˈmeɪn
 
JPSD
for
fɔr
 
 
"a
ə
NVAR SD
long
lɔŋ
 
NVA SD
period
ˈpɪriəd
 
N PSD
of
ʌv
 
NVA SD
time.
taɪm
 
 
"
 
 
 
He added that the tariffs would remain for “a long period of time.”
R D
The
ðə(ði)
 
VA
Associated
əˈsoʊsiˌeɪtəd
əˈsoʊʃiˌeɪtəd
NVA SD
Press
prɛs
 
NV
says
sɛz
sɪz
N A SD
it
ɪt
 
V
was
wʌz
wɑz
N RJ SD
not
nɑt
 
RJ D
immediately
ɪˈmidiətli
 
NVAR SD
clear
klɪr
 
N J SD
if
ɪf
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV
taxes
ˈtæksəz
ˈtæksɪz
NV D
would
wʊd
 
NV SD
affect
əˈfɛkt
ˈæfɛkt
N AR SD
all
ɔl
 
NVA
trading
ˈtreɪdɪŋ
 
NV
partners.
ˈpɑrtnərz
 
 
The Associated Press says it was not immediately clear if the taxes would affect all trading partners.
AR PSD
Around
əˈraʊnd
 
R D
the
ðə(ði)
 
NVA SD
world,
wɜrld
 
NV
Trump's
trʌmps
 
NV D
words
wɜrdz
 
NV
led
lɛd
 
NV R PSD
to
tu
 
N D
criticism
ˈkrɪtɪˌsɪzəm
 
A PSD
from
frʌm
frɑm
R D
the
ðə(ði)
 
N A SD
president
ˈprɛzəˌdɛnt
ˈprɛzɪdənt
N PSD
of
ʌv
 
R D
the
ðə(ði)
 
N A
European
ˌjʊrəˈpiən
 
NV
Commission,
kəˈmɪʃən
 
 
jean-claude
ʤin - klɔd
 
 
Juncker.
 
 
 
Around the world, Trump's words led to criticism from the president of the European Commission, Jean-Claude Juncker.
N A SD
He
hi
 
V
rejected
rɪˈʤɛktɪd
riˈʤɛktəd
R D
the
ðə(ði)
 
NV SD
plan
plæn
 
N RJPSD
as
æz
 
 
a
ə
NVAR SD
clear
klɪr
 
N
intervention
ˌɪntərˈvɛnʧən
ˌɪnərˈvɛnʧən
NV R PSD
to
tu
 
V SD
protect
prəˈtɛkt
pərˈtɛkt
 
U.
ju
 
 
S.
ɛs
 
N A D
domestic
dəˈmɛstɪk
 
N SD
industry.
ˈɪndəstri
 
 
He rejected the plan as a clear intervention to protect U.S. domestic industry.
 
Juncker
 
VA D
said
sɛd
R D
the
ðə(ði)
 
EU
ˌɪˈjʊ
NV D
would
wʊd
NV SD
take
teɪk
NV
steps
stɛps
NV R PSD
to
tu
V S
punish
ˈpʌnɪʃ
R D
the
ðə(ði)
 
U.
ju
 
S.
ɛs
N J SD
if
ɪf
NV
Trump
trʌmp
V
followed
ˈfɑloʊd
N AR PSD
through.
θru
 
Juncker said the EU would take steps to punish the U.S. if Trump followed through.
N A D
China's
ˈʧaɪnəz
 
NV D
Commerce
ˈkɑmərs
 
N
Ministry
ˈmɪnəstri
ˈmɪnɪstri
VA D
said
sɛd
 
N A SD
it
ɪt
 
V
was
wʌz
wɑz
R D
seriously
ˈsɪriəsli
 
VA D
concerned
kənˈsɜrnd
 
AR PSD
about
əˈbaʊt
 
NV
Trump's
trʌmps
 
NV SD
plan.
plæn
 
 
China's Commerce Ministry said it was seriously concerned about Trump's plan.
R D
The
ðə(ði)
 
N
ministry
ˈmɪnəstri
ˈmɪnɪstri
VA D
said
sɛd
 
N A D
China
ˈʧaɪnə
 
VA D
has
hæz
 
VA D
satisfied
ˈsætəˌsfaɪd
ˈsætɪˌsfaɪd
N A D
its
ɪts
 
NVA SD
trade
treɪd
 
N
agreements
əˈgrimənts
 
NV RJ SD
and
ænd
 
V
appealed
əˈpild
 
NV R PSD
to
tu
 
R D
the
ðə(ði)
 
 
U.
ju
 
 
S.
ɛs
 
N SD
government
ˈgʌvərmənt
ˈgʌvərnmənt
NV R PSD
to
tu
 
NV SD
settle
ˈsɛtəl
 
NV
disputes
dɪˈspjuts
 
N AR PSD
through
θru
 
N D
negotiation.
nɪˌgoʊʃiˈeɪʃən
 
 
The ministry said China has satisfied its trade agreements and appealed to the U.S. government to settle disputes through negotiation.
N A D
China
ˈʧaɪnə
 
VA D
has
hæz
 
VA D
received
rəˈsivd
rɪˈsivd
N A SD
many
ˈmɛni
 
N
complaints
kəmˈpleɪnts
 
A PSD
from
frʌm
frɑm
R D
the
ðə(ði)
 
VA
United
juˈnaɪtəd
juˈnaɪtɪd
NV
States,
steɪts
 
N
Europe
ˈjʊrəp
 
NV RJ SD
and
ænd
 
NVAR SD
other
ˈʌðər
 
NVA
trading
ˈtreɪdɪŋ
 
NV
partners.
ˈpɑrtnərz
 
 
China has received many complaints from the United States, Europe and other trading partners.
SD
They
ðeɪ
 
NV SD
accuse
əˈkjuz
 
R D
the
ðə(ði)
 
N A D
Chinese
ʧaɪˈniz
 
N SD
government
ˈgʌvərmənt
ˈgʌvərnmənt
N PSD
of
ʌv
 
R
unfairly
ənˈfɛrli
 
NVA
supporting
səˈpɔrtɪŋ
 
N A D
Chinese
ʧaɪˈniz
 
NV
exports
ˈɛkspɔrts
 
NV RJ SD
and
ænd
 
VA
restricting
riˈstrɪktɪŋ
 
R D
the
ðə(ði)
 
N A D
Chinese
ʧaɪˈniz
 
NV S
market
ˈmɑrkət
ˈmɑrkɪt
NVAR PSD
in
ɪn
 
N D
violation
vaɪəˈleɪʃən
 
N PSD
of
ʌv
 
N A D
its
ɪts
 
 
free-trade
fri - treɪd
 
NV
promises.
ˈprɑməsəz
 
 
They accuse the Chinese government of unfairly supporting Chinese exports and restricting the Chinese market in violation of its free-trade promises.
N
Canada
ˈkænədə
 
NV
is
ɪz
 
R D
the
ðə(ði)
 
AR
largest
ˈlɑrʤəst
 
N
provider
prəˈvaɪdər
 
N PSD
of
ʌv
 
NVA S
steel
stil
 
NV RJ SD
and
ænd
 
N
aluminum
əˈlumənəm
 
NV
imports
ɪmˈpɔrts
ˈɪmpɔrts
NVAR PSD
in
ɪn
 
R D
the
ðə(ði)
 
 
U.
ju
 
 
S.
ɛs
 
R D
The
ðə(ði)
 
N A
Canadian
kəˈneɪdiən
 
N SD
government
ˈgʌvərmənt
ˈgʌvərnmənt
VA D
said
sɛd
 
N A SD
it
ɪt
 
NV D
would
wʊd
 
NV SD
"take
teɪk
 
A
responsive
rɪˈspɑnsɪv
 
NV
measures"
ˈmɛʒərz
 
NV R PSD
to
tu
 
V S
defend
dɪˈfɛnd
 
R D
the
ðə(ði)
 
N A SD
country's
ˈkʌntriz
 
NVA SD
trade
treɪd
 
NV
interests
ˈɪntrəsts
 
NV RJ SD
and
ænd
 
N
workers
ˈwɜrkərz
 
N J SD
if
ɪf
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV
tariffs
ˈtɛrəfs
 
NVA
affected
əˈfɛktəd
əˈfɛktɪd
N A
Canadian
kəˈneɪdiən
 
NVA S
steel
stil
 
NV RJ SD
and
ænd
 
N
aluminum
əˈlumənəm
 
N
products.
ˈprɑdəkts
 
 
Canada is the largest provider of steel and aluminum imports in the U.S. The Canadian government said it would “take responsive measures” to defend the country's trade interests and workers if the tariffs affected Canadian steel and aluminum products.
NV
Critics
ˈkrɪtɪks
 
V
warned
wɔrnd
 
NV
Trump's
trʌmps
 
NV
tariffs
ˈtɛrəfs
 
NV SD
may
meɪ
 
NVA SD
lead
lid
lɛd
NV R PSD
to
tu
 
 
a
ə
NVA SD
trade
treɪd
 
NVA SD
war.
wɔr
 
 
Critics warned Trump's tariffs may lead to a trade war.
SD
They
ðeɪ
 
V
suggested
səgˈʤɛstəd
səgˈʤɛstɪd
NVAR SD
other
ˈʌðər
 
N
countries
ˈkʌntriz
 
NV SD
will
wɪl
 
NV SD
take
teɪk
 
NV D
action
ˈækʃən
 
NV R PSD
to
tu
 
V S
punish
ˈpʌnɪʃ
 
R D
the
ðə(ði)
 
VA
United
juˈnaɪtəd
juˈnaɪtɪd
NV
States
steɪts
 
N J SD
or
ɔr
ər
NV SD
use
juz
jus
N A D
national
ˈnæʃənəl
ˈnæʃnəl
N A SD
security
sɪˈkjʊrəti
 
N RJPSD
as
æz
 
 
a
ə
NV SD
reason
ˈrizən
 
NV R PSD
to
tu
 
NVA J SD
set
sɛt
 
R D
their
ðɛr
 
VA SD
own
oʊn
 
NVA SD
trade
treɪd
 
NV
rules.
rulz
 
 
They suggested other countries will take action to punish the United States or use national security as a reason to set their own trade rules.
NV
Trump's
trʌmps
 
NV SD
move
muv
 
NV SD
will
wɪl
 
R
possibly
ˈpɑsəbli
 
NV SD
raise
reɪz
 
NVA S
steel
stil
 
NV RJ SD
and
ænd
 
N
aluminum
əˈlumənəm
 
NV
prices
ˈpraɪsəz
ˈpraɪsɪz
NVAR PSD
in
ɪn
 
R D
the
ðə(ði)
 
 
U.
ju
 
 
S.
ɛs
 
 
Trump's move will possibly raise steel and aluminum prices in the U.S.
N ARJ SD
That
ðæt
 
NV
is
ɪz
 
NVAR SD
good
gʊd
gɪd
NV S
news
nuz
njuz
JPSD
for
fɔr
 
N A
American
əˈmɛrəkən
əˈmɛrɪkən
NV
companies,
ˈkʌmpəniz
 
NV RJPSD
but
bʌt
 
NVAR SD
bad
bæd
 
JPSD
for
fɔr
 
NV
companies
ˈkʌmpəniz
 
N ARJ SD
that
ðæt
 
NV SD
use
juz
jus
R D
the
ðə(ði)
 
NV
metals,
ˈmɛtəlz
 
N AR SD
such
sʌʧ
 
N RJPSD
as
æz
 
N
manufacturers
ˌmænjəˈfækʧərərz
 
N PSD
of
ʌv
 
N
beer
bɪr
 
NV RJ SD
and
ænd
 
NVA SD
air
ɛr
 
NV
conditioning
kənˈdɪʃənɪŋ
 
N SD
equipment.
ɪˈkwɪpmənt
 
 
That is good news for American companies, but bad for companies that use the metals, such as manufacturers of beer and air conditioning equipment.
R D
The
ðə(ði)
 
N A
American
əˈmɛrəkən
əˈmɛrɪkən
N A SD
International
ˌɪntərˈnæʃənəl
ˌɪnərˈnæʃənəl
NVA S
Automobile
ˈɔtəmoʊˌbil
ˌɔtəmoʊˈbil
N
Dealers
ˈdilərz
 
N
Association
əˌsoʊsiˈeɪʃən
əˌsoʊʃiˈeɪʃən
VA D
said
sɛd
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV
tariffs
ˈtɛrəfs
 
NV D
could
kʊd
 
NV J SD
cause
kôz
kɔz
R D
the
ðə(ði)
 
NVA SD
cost
kɑst
kɔst
N PSD
of
ʌv
 
 
a
ə
N S
car
kɑr
 
NV R PSD
to
tu
 
NV SD
rise
raɪz
 
 
a
ə
NV D
lot.
lɑt
lɔt
 
The American International Automobile Dealers Association said the tariffs could cause the cost of a car to rise a lot.
N
Wendy
ˈwɛndi
 
N
Cutler,
ˈkʌtlər
 
 
a
ə
N A SD
former
ˈfɔrmər
 
 
U.
ju
 
 
S.
ɛs
 
NVA SD
trade
treɪd
 
N A SD
official,
əˈfɪʃəl
 
VA D
noted
ˈnoʊtəd
ˈnoʊtɪd
 
Wendy Cutler, a former U.S. trade official, noted
N AR SD
"What
wʌt
NV
benefits
ˈbɛnəfɪts
NVA D
one
wʌn
N SD
industry
ˈɪndəstri
NV SD
can
kæn
NVA SD
hurt
hɜrt
A SD
another.
əˈnʌðər
N AR SD
What
wʌt
NV
saves
seɪvz
NVA D
one
wʌn
NVA SD
job
ʤɑb
NV SD
can
kæn
V
jeopardize
ˈʤɛpərˌdaɪz
A SD
another.
əˈnʌðər
 
"
 
 
“What benefits one industry can hurt another. What saves one job can jeopardize another.”
N
Cutler
ˈkʌtlər
 
NV
is
ɪz
 
NVARJ SD
now
naʊ
 
NVA P D
vice
vaɪs
ˈvaɪsi
N A SD
president
ˈprɛzəˌdɛnt
ˈprɛzɪdənt
N PSD
of
ʌv
 
R D
the
ðə(ði)
 
N
Asia
ˈeɪʒə
 
N A D
Society
səˈsaɪəti
 
NV SD
Policy
ˈpɑləsi
 
NV D
Institute.
ˈɪnstəˌtut
 
 
Cutler is now vice president of the Asia Society Policy Institute.
N A
American
əˈmɛrəkən
əˈmɛrɪkən
NV
companies
ˈkʌmpəniz
 
VA D
said
sɛd
 
NVA S
steel
stil
 
NV
tariffs
ˈtɛrəfs
 
V
announced
əˈnaʊnst
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
 
2002
 
 
N AR P D
by
baɪ
 
N ARJ SD
then
ðɛn
 
N A SD
President
ˈprɛzəˌdɛnt
ˈprɛzɪdənt
N
George
ʤɔrʤ
 
 
W.
ˈdʌbəlju
 
NVAR D
Bush
bʊʃ
 
VA
destroyed
dɪˈstrɔɪd
 
 
200,000
 
 
 
U.
ju
 
 
S.
ɛs
 
NV
jobs.
ʤɑbz
 
 
American companies said steel tariffs announced in 2002 by then President George W. Bush destroyed 200,000 U.S. jobs.
R D
The
ðə(ði)
 
NVAR SD
new
nu
nju
NV
tariffs
ˈtɛrəfs
 
NV D
were
wɜr
 
V
requested
rɪˈkwɛstɪd
riˈkwɛstəd
N AR P D
by
baɪ
 
NV D
Commerce
ˈkɑmərs
 
NV D
Secretary
ˈsɛkrəˌtɛri
 
N
Wilbur
ˈwɪlbər
 
NV
Ross
rɑs
rɔs
NV RJ SD
and
ænd
 
NVA S
White
waɪt
 
NVA SD
House
haʊs
haʊz
NVA SD
trade
treɪd
 
N
adviser
ædˈvaɪzər
 
NV
Peter
ˈpitər
 
N
Navarro.
nəˈvɑroʊ
 
 
The new tariffs were requested by Commerce Secretary Wilbur Ross and White House trade adviser Peter Navarro.
NVA S
White
waɪt
 
NVA SD
House
haʊs
haʊz
NVA SD
press
prɛs
 
NV D
secretary
ˈsɛkrəˌtɛri
 
N
Sarah
ˈsɛrə
 
N
Huckabee
ˈhʌkəbi
 
N
Sanders
ˈsændərz
 
VA D
said
sɛd
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV D
decision
dɪˈsɪʒən
 
 
"shouldn't
ˈʃʊdənt
 
VA PSD
come
kʌm
 
N RJPSD
as
æz
 
 
a
ə
NVA SD
surprise
sərˈpraɪz
səˈpraɪz
NV R PSD
to
tu
 
D
anyone,
ˈɛniˌwʌn
ˈɛniwən
 
"
 
 
NV D
saying
ˈseɪɪŋ
 
N ARJ SD
that
ðæt
 
R D
the
ðə(ði)
 
N A SD
president
ˈprɛzəˌdɛnt
ˈprɛzɪdənt
V D
had
hæd
 
NV D
been
bɪn
bən
NVA D
talking
ˈtɔkɪŋ
 
AR PSD
about
əˈbaʊt
 
N A SD
it
ɪt
 
JPSD
for
fɔr
 
N A SD
many
ˈmɛni
 
N D
years.
jɪrz
jərz
 
White House press secretary Sarah Huckabee Sanders said the decision “shouldn't come as a surprise to anyone,” saying that the president had been talking about it for many years.
NV
Trump
trʌmp
VA D
has
hæz
NVAR SD
long
lɔŋ
NVA D
accused
əˈkjuzd
N A D
China
ˈʧaɪnə
NV RJ SD
and
ænd
NV
others
ˈʌðərz
N PSD
of
ʌv
N AR SD
what
wʌt
N A SD
he
hi
NV
calls
kɔlz
VA D
unfair
ənˈfɛr
NVA SD
trade.
treɪd
 
Trump has long accused China and others of what he calls unfair trade.
NV RJPSD
But
bʌt
 
N AR SD
some
sʌm
 
N
Republicans
rɪˈpʌblɪkənz
riˈpʌbləkənz
NVAR PSD
in
ɪn
 
N SD
Congress
ˈkɑŋgrəs
 
NV D
were
wɜr
 
A
angry.
ˈæŋgri
 
 
But some Republicans in Congress were angry.
N D
Senator
ˈsɛnətər
 
N
Ben
bɛn
 
N
Sasse
sæs
 
N PSD
of
ʌv
 
N
Nebraska
nəˈbræskə
 
VA D
said
sɛd
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV
tariffs
ˈtɛrəfs
 
NV D
were
wɜr
 
 
a
ə
NV SD
"tax
tæks
 
NV SD
increase
ˈɪnˌkris
ɪnˈkris
NVAR PSD
on
ɑn(ɔn)
 
N A
American
əˈmɛrəkən
əˈmɛrɪkən
N
families.
ˈfæməliz
ˈfæmliz
 
"
 
 
 
Senator Ben Sasse of Nebraska said the tariffs were a “tax increase on American families.”
N
Sasse
sæs
 
VA D
noted
ˈnoʊtəd
ˈnoʊtɪd
N ARJ SD
that
ðæt
 
N A SD
he
hi
 
NV D
would
wʊd
 
V SD
expect
ɪkˈspɛkt
 
A
Democratic
ˌdɛməˈkrætɪk
 
NVA SD
Party
ˈpɑrti
 
N
lawmakers
ˈlɔˌmeɪkərz
 
NV R PSD
to
tu
 
NVA J SD
set
sɛt
 
NVA SD
trade
treɪd
 
NV
tariffs,
ˈtɛrəfs
 
N RJ SD
not
nɑt
 
N
Republicans.
rɪˈpʌblɪkənz
riˈpʌbləkənz
 
Sasse noted that he would expect Democratic Party lawmakers to set trade tariffs, not Republicans.
NVA SD