asunokoe.com / Let's learn English
    with International Phonetic Alphabet!
Help / Indicator  Show  Hide / US,KN  US / ToolTip  ON  Off  Ex  |       
Show/Hide : , , ,
Show/Hide Texts : , , )
Print page setting :   , Zoom ,   Print
All Sentences post to Sentences Player :   Show Sentences Player
[ad]
  • Terms of service
  • The operation confirmation / display confirmation of this page is done with the Google Chrome browser.
  • English sentences / phonetic symbols / explanations etc. may have incorrect descriptions.
  • There are some without explanation / phonetic symbols. Please use it under your own responsibility.
  • The main purpose of this page is to develop / verify Internet technology.
      We shall not be responsible for any loss, damages and troubles caused by this page.
      Dictionary data belongs to the public domain. The description content is not guaranteed.
  • You can use the javascript menu display / audio playback function etc. after loading is completed.
2018.MAR.05 : Study: Ebola Crisis Damaged Liberian Health Care System
NV S
Study
ˈstʌdi
 
 
:
 
 
 
Ebola
 
 
N SD
Crisis
ˈkraɪsəs
 
V
Damaged
ˈdæməʤd
ˈdæmɪʤd
 
Liberian
 
 
N S
Health
hɛlθ
 
NVA SD
Care
kɛr
 
N SD
System.
ˈsɪstəm
 
 
Study: Ebola Crisis Damaged Liberian Health Care System.


 
A
ə
NVAR SD
new
nu
nju
NV S
study
ˈstʌdi
 
NV
says
sɛz
sɪz
NVAR SD
more
mɔr
 
RJPSD
than
ðæn
 
 
100,000
 
 
N
malaria
məˈlɛriə
 
NV
cases
ˈkeɪsəz
ˈkeɪsɪz
NV D
went
wɛnt
 
A
untreated
ənˈtritɪd
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
N
Liberia
laɪˈbɪriə
 
V PSD
during
ˈdʊrɪŋ
 
R D
the
ðə(ði)
 
N D
height
haɪt
 
N PSD
of
ʌv
 
R D
the
ðə(ði)
 
 
Ebola
 
 
N SD
crisis.
ˈkraɪsəs
 
 
A new study says more than 100,000 malaria cases went untreated in Liberia during the height of the Ebola crisis.
R D
The
ðə(ði)
 
AR
deadly
ˈdɛdli
 
N
virus
ˈvaɪrəs
 
NVA SD
spread
sprɛd
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
N AR S
West
wɛst
 
N
Africa
ˈæfrəkə
 
JPSD
for
fɔr
 
N A D
two
tu
 
N D
years
jɪrz
jərz
NVA
beginning
bɪˈgɪnɪŋ
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
 
2014.
 
 
 
The deadly virus spread in West Africa for two years beginning in 2014.
R D
The
ðə(ði)
NV SD
disease
dɪˈziz
VA
killed
kɪld
AR PSD
about
əˈbaʊt
 
11,000
 
NV SD
people.
ˈpipəl
 
The disease killed about 11,000 people.
NV RJPSD
But
bʌt
 
N A SD
it
ɪt
 
RJ SD
also
ˈɔlsoʊ
 
R
severely
səˈvɪrli
 
NVA
affected
əˈfɛktəd
əˈfɛktɪd
N A
basic
ˈbeɪsɪk
 
N S
health
hɛlθ
 
NVA SD
care
kɛr
 
NV
services.
ˈsɜrvəsəz
ˈsɜrvɪsɪz
 
But it also severely affected basic health care services.
 
Ebola
 
NV
kills
kɪlz
AR PSD
about
əˈbaʊt
NVAR PS
half
hæf
N PSD
of
ʌv
A D
those
ðoʊz
N A SD
it
ɪt
V
infects.
ɪnˈfɛkts
 
Ebola kills about half of those it infects.
N A SD
It
ɪt
 
NV
causes
ˈkɑzəz
ˈkɔzɪz
 
flu-like
flu - laɪk
 
NV
effects
ɪˈfɛkts
ˈifɛkts
N AR SD
first,
fɜrst
 
N ARJ SD
then
ðɛn
 
 
vomiting
 
 
NV RJ SD
and
ænd
 
N D
diarrhea.
ˌdaɪəˈriə
 
 
It causes flu-like effects first, then vomiting and diarrhea.
N A SD
It
ɪt
 
NV SD
can
kæn
 
NVA SD
lead
lid
lɛd
NV R PSD
to
tu
 
A SD
severe
səˈvɪr
 
NVAR
bleeding
ˈblidɪŋ
 
AR SD
both
boʊθ
 
N AR P D
inside
ɪnˈsaɪd
ˈɪnˌsaɪd
NV RJ SD
and
ænd
 
N AR P
outside
ˈaʊtˈsaɪd
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV S
body.
ˈbɑdi
 
 
It can lead to severe bleeding both inside and outside the body.
R D
The
ðə(ði)
 
NV SD
disease
dɪˈziz
 
NV
spreads
sprɛdz
 
N AR PSD
through
θru
 
NVAR SD
contact
ˈkɑnˌtækt
 
N R PSD
with
wɪð
wɪθ
N A JP D
an
ən
 
VA
infected
ɪnˈfɛktəd
ɪnˈfɛktɪd
NV SD
person's
ˈpɜrsənz
 
NV S
body
ˈbɑdi
 
N
fluids.
ˈfluədz
ˈfluɪdz
 
The disease spreads through contact with an infected person's body fluids.
N A D
Three
θri
 
N
countries
ˈkʌntriz
 
NV D
were
wɜr
 
R
mainly
ˈmeɪnli
 
NVA
affected
əˈfɛktəd
əˈfɛktɪd
NVAR PSD
in
ɪn
 
R D
the
ðə(ði)
 
N AR S
West
wɛst
 
N A
African
ˈæfrəkən
ˈæfrɪkən
NVA SD
spread
sprɛd
 
 
:
 
 
N
Sierra
siˈɛrə
 
N
Leone,
liˈoʊn
 
N
Guinea
ˈgɪni
 
NV RJ SD
and
ænd
 
N
Liberia.
laɪˈbɪriə
 
 
Three countries were mainly affected in the West African spread: Sierra Leone, Guinea and Liberia.
N AR D
None
nʌn
 
NV D
were
wɜr
 
 
well-prepared
wɛl - priˈpɛrd
 
NV R PSD
to
tu
 
NVA SD
deal
dil
 
N R PSD
with
wɪð
wɪθ
R D
the
ðə(ði)
 
N S
event.
ɪˈvɛnt
 
 
None were well-prepared to deal with the event.
N A SD
Many
ˈmɛni
 
 
clinics
 
 
V D
did
dɪd
 
N RJ SD
not
nɑt
 
NVAR SD
even
ˈiv(ə)n
 
NV SD
have
hæv
 
R D
the
ðə(ði)
 
N A
protective
prəˈtɛktɪv
pərˈtɛktɪv
NV
tools
tulz
 
VA
needed
ˈnidəd
ˈnidɪd
NV R PSD
to
tu
 
R
safely
ˈseɪfli
 
NVA SD
deal
dil
 
N R PSD
with
wɪð
wɪθ
 
Ebola
 
 
N
patients,
ˈpeɪʃənts
ˈpeɪʃənz
NVARJPSD
like
laɪk
 
NV D
gloves
glʌvz
 
NV RJ SD
and
ænd
 
NV SD
face
feɪs
 
NV
masks.
mæsks
 
 
Many clinics did not even have the protective tools needed to safely deal with Ebola patients, like gloves and face masks.
 
Bradley
 
 
 
Wagenaar
 
 
V
was
wʌz
wɑz
R D
the
ðə(ði)
 
NVA SD
lead
lid
lɛd
N
researcher
ˈrisərʧər
 
N PSD
of
ʌv
 
R D
the
ðə(ði)
 
N A SD
University
ˌjunəˈvɜrsəti
 
N PSD
of
ʌv
 
N
Washington
ˈwɑʃɪŋtən
ˈwɔʃɪŋtən
NV S
study.
ˈstʌdi
 
 
Bradley Wagenaar was the lead researcher of the University of Washington study.
 
"Rightfully
 
 
N ARJ SD
so,
soʊ
 
NV SD
people
ˈpipəl
 
NV D
were
wɜr
 
A SD
afraid
əˈfreɪd
 
NV R PSD
to
tu
 
NVA SD
go
goʊ
 
NV R PSD
to
tu
 
R D
the
ðə(ði)
 
 
clinic
 
 
RJPSD
because
bɪˈkɔz
 
SD
they
ðeɪ
 
NVA D
might
maɪt
 
NV SD
get
gɛt
gɪt
 
Ebola
 
 
N RJ SD
when
wɛn
 
 
they're
ðɛr
 
N A PSD
at
æt
 
R D
the
ðə(ði)
 
 
clinic.
 
 
 
"
 
 
 
“Rightfully so, people were afraid to go to the clinic because they might get Ebola when they're at the clinic.”
R D
The
ðə(ði)
 
NV S
team
tim
 
V
looked
lʊkt
 
N A PSD
at
æt
 
NV
records
rəˈkɔrdz
 
A PSD
from
frʌm
frɑm
 
379
 
 
 
clinics
 
 
N AR P
outside
ˈaʊtˈsaɪd
 
R D
the
ðə(ði)
 
 
Liberian
 
 
N A SD
capital,
ˈkæpətəl
ˈkæpɪtəl
 
Monrovia.
 
 
 
The team looked at records from 379 clinics outside the Liberian capital, Monrovia.
R D
The
ðə(ði)
 
NV
records
rəˈkɔrdz
 
VA
covered
ˈkʌvərd
 
 
a
ə
NVA SD
period
ˈpɪriəd
 
A PSD
from
frʌm
frɑm
 
2010
 
 
N AR PSD
through
θru
 
 
2016.
 
 
 
The records covered a period from 2010 through 2016.
 
Wagenaar
 
 
NV
says
sɛz
sɪz
R D
the
ðə(ði)
 
N
researchers
ˈrisərʧərz
 
NV D
saw
 
N AR SD
what
wʌt
 
N A SD
he
hi
 
V
called
kɔld
 
 
a
ə
A SD
"huge,
hjuʤ
juʤ
A
dramatic
drəˈmætɪk
 
NV SD
decrease"
ˈdiˌkris
dɪˈkris
NVAR PSD
in
ɪn
 
N A
basic
ˈbeɪsɪk
 
N S
health
hɛlθ
 
NVA SD
care
kɛr
 
NV
services
ˈsɜrvəsəz
ˈsɜrvɪsɪz
N AR SD
early
ˈɜrli
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV
outbreak.
ˈaʊtˌbreɪk
 
 
Wagenaar says the researchers saw what he called a “huge, dramatic decrease” in basic health care services early in the outbreak.
SD
They
ðeɪ
NVA D
found
faʊnd
N
measles
ˈmizəlz
N
vaccinations
ˌvæksəˈneɪʃənz
V
dropped
drɑpt
N AR P D
by
baɪ
 
67
 
N AR SD
percent,
pərˈsɛnt
N
malaria
məˈlɛriə
N
prevention
priˈvɛnʃən
NVAR D
fell
fɛl
N AR P D
by
baɪ
 
61
 
N AR SD
percent
pərˈsɛnt
NV RJ SD
and
ænd
 
35
 
N AR SD
percent
pərˈsɛnt
A
fewer
ˈfjuər
N
women
ˈwɪmən
V
got
gɑt
N AR SD
early
ˈɜrli
N
pregnancy
ˈprɛgnənsi
NVA SD
care.
kɛr
 
They found measles vaccinations dropped by 67 percent, malaria prevention fell by 61 percent and 35 percent fewer women got early pregnancy care.
R D
The
ðə(ði)
 
N
researchers
ˈrisərʧərz
 
NV RJ SD
say
seɪ
 
N A SD
it
ɪt
 
V
took
tʊk
 
 
a
ə
NVAR SD
full
fʊl
 
N SD
year
jɪr
 
NV RJ SD
and
ænd
 
 
a
ə
NVAR PS
half
hæf
 
JPSD
for
fɔr
 
N S
health
hɛlθ
 
NV
services
ˈsɜrvəsəz
ˈsɜrvɪsɪz
NV R PSD
to
tu
 
NVA SD
return
rɪˈtɜrn
 
NV R PSD
to
tu
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV
levels
ˈlɛvəlz
 
SD
they
ðeɪ
 
NV D
were
wɜr
 
RJPSD
before
bɪˈfɔr
ˌbiˈfɔr
R D
the
ðə(ði)
 
 
Ebola
 
 
NV
outbreak.
ˈaʊtˌbreɪk
 
 
The researchers say it took a full year and a half for health services to return to the levels they were before the Ebola outbreak.
NVA D
Lost
lɔst
N
possibilities.
ˌpɑsəˈbɪlətiz
 
Lost possibilities.
R D
The
ðə(ði)
 
N
researcher
ˈrisərʧər
 
NV SD
estimate
ˈɛstəmət
ˈɛstəˌmeɪt
N ARJ SD
that
ðæt
 
 
a
ə
NV D
loss
lɔs
 
N PSD
of
ʌv
 
 
a
ə
N A SD
possible
ˈpɑsəbəl
 
 
750,000
 
 
 
clinic
 
 
NV
visits
ˈvɪzəts
ˈvɪzɪts
V
took
tʊk
 
NV SD
place
pleɪs
 
V PSD
during
ˈdʊrɪŋ
 
R D
the
ðə(ði)
 
N SD
crisis.
ˈkraɪsəs
 
 
The researcher estimate that a loss of a possible 750,000 clinic visits took place during the crisis.
N ARJ SD
That
ðæt
 
NV
includes
ɪnˈkludz
 
NVAR SD
more
mɔr
 
RJPSD
than
ðæn
 
 
5,000
 
 
NV
births
bɜrθs
 
N A PSD
at
æt
 
N S
health
hɛlθ
 
NVA SD
care
kɛr
 
NV
centers.
ˈsɛntərz
ˈsɛnərz
 
That includes more than 5,000 births at health care centers.
N
Liberia
laɪˈbɪriə
 
R S
already
ɔlˈrɛdi
ɔˈrɛdi
V
suffers
ˈsʌfərz
 
NVA D
one
wʌn
 
R D
the
ðə(ði)
 
NVA SD
world's
wɜrldz
 
AR
highest
ˈhaɪəst
 
A
maternal
məˈtɜrnəl
 
N D
death
dɛθ
 
NV
rates.
reɪts
 
 
Liberia already suffers one the world's highest maternal death rates.
R D
The
ðə(ði)
 
NV SD
research
riˈsɜrʧ
ˈrisərʧ
V
suggests
səgˈʤɛsts
 
N ARJ SD
that
ðæt
 
AR PSD
about
əˈbaʊt
 
 
100,000
 
 
 
malarial
 
 
N
treatments
ˈtritmənts
 
NV D
were
wɜr
 
NVA D
lost,
lɔst
 
N RJPSD
as
æz
 
NVAR SD
well.
wɛl
 
 
The research suggests that about 100,000 malarial treatments were lost, as well.
 
Wagenaar
 
 
NV
says
sɛz
sɪz
R D
the
ðə(ði)
 
NVA SD
number
ˈnʌmbər
 
V SD
suggest
səgˈʤɛst
 
R D
the
ðə(ði)
 
N D
losses
ˈlɔsəz
ˈlɔsɪz
RJ SD
also
ˈɔlsoʊ
 
N PSD
of
ʌv
 
NVAR SD
other
ˈʌðər
 
N A SD
usual
ˈjuʒəwəl
ˈjuʒuəl
NV
services,
ˈsɜrvəsəz
ˈsɜrvɪsɪz
NVARJPSD
like
laɪk
 
NV D
mosquito
məˈskitoʊ
 
NV SD
control
kənˈtroʊl
 
NV RJ SD
and
ænd
 
N
protection
prəˈtɛkʃən
pərˈtɛkʃən
N
devices.
dɪˈvaɪsəz
dɪˈvaɪsɪz
 
Wagenaar says the number suggest the losses also of other usual services, like mosquito control and protection devices.
N AR SD
"Some
sʌm
 
N PSD
of
ʌv
 
A D
those
ðoʊz
 
NVAR SD
other
ˈʌðər
 
N D
things
θɪŋz
 
 
didn't
ˈdɪdənt
 
V R SD
happen
ˈhæpən
 
V PSD
during
ˈdʊrɪŋ
 
R D
the
ðə(ði)
 
 
Ebola
 
 
NV
outbreak
ˈaʊtˌbreɪk
 
RJPSD
because
bɪˈkɔz
 
R D
the
ðə(ði)
 
N S
health
hɛlθ
 
N SD
system
ˈsɪstəm
 
NV RJ SD
and
ænd
 
NVAR SD
other
ˈʌðər
 
NV
partners
ˈpɑrtnərz
 
NV D
were
wɜr
 
NVA SD
busy
ˈbɪzi
 
N R PSD
with
wɪð
wɪθ
NVAR SD
other
ˈʌðər
 
NV
issues.
ˈɪʃuz
 
NV RJ SD
And
ænd
 
NVARJ SD
now,
naʊ
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV
cases
ˈkeɪsəz
ˈkeɪsɪz
NV SD
have
hæv
 
NV D
been
bɪn
bən
NVA
increasing.
ɪnˈkrisɪŋ
 
 
"
 
 
 
“Some of those other things didn't happen during the Ebola outbreak because the health system and other partners were busy with other issues. And now, the cases have been increasing.”
NVAR PSD
In
ɪn
 
N
December
dɪˈsɛmbər
 
 
2017,
 
 
N
malaria
məˈlɛriə
 
NV
cases
ˈkeɪsəz
ˈkeɪsɪz
NV D
were
wɜr
 
 
50
 
 
N AR SD
percent
pərˈsɛnt
 
N AR
higher
ˈhaɪər
 
RJPSD
than
ðæn
 
SD
they
ðeɪ
 
NV D
were
wɜr
 
RJPSD
before
bɪˈfɔr
ˌbiˈfɔr
R D
the
ðə(ði)
 
 
Ebola
 
 
N SD
crisis.
ˈkraɪsəs
 
 
In December 2017, malaria cases were 50 percent higher than they were before the Ebola crisis.
 
Wagenaar
 
 
NV
says
sɛz
sɪz
R D
the
ðə(ði)
 
NV SD
research
riˈsɜrʧ
ˈrisərʧ
NV
shows
ʃoʊz
 
N RJ SD
how
haʊ
 
N AR SD
much
mʌʧ
 
NVAR SD
more
mɔr
 
N SD
attention
əˈtɛnʃən
 
NV
is
ɪz
 
VA
needed
ˈnidəd
ˈnidɪd
NV R PSD
to
tu
 
NVA SD
continue
kənˈtɪnju
 
N A
basic
ˈbeɪsɪk
 
NV
services
ˈsɜrvəsəz
ˈsɜrvɪsɪz
V PSD
during
ˈdʊrɪŋ
 
 
a
ə
N S
health
hɛlθ
 
N A SD
emergency.
ɪˈmɜrʤənsi
ˈimərʤənsi
 
Wagenaar says the research shows how much more attention is needed to continue basic services during a health emergency.
R D
The
ðə(ði)
 
NV SD
research
riˈsɜrʧ
ˈrisərʧ
NVAR PSD
on
ɑn(ɔn)
 
N
Liberia's
laɪˈbɪriəz
 
N S
health
hɛlθ
 
NVA SD
care
kɛr
 
NV
services
ˈsɜrvəsəz
ˈsɜrvɪsɪz
NV D
could
kʊd
 
NV SD
be
bi
 
VA D
used
juzd
just
V PSD
during
ˈdʊrɪŋ
 
N A S
future
ˈfjuʧər
 
NV
outbreaks.
ˈaʊtˌbreɪks
 
 
The research on Liberia's health care services could be used during future outbreaks.
 
Wagenaar's
 
 
NV S
team
tim
 
NV
hopes
hoʊps
 
N A SD
it
ɪt
 
NVA D
might
maɪt
 
NV SD
help
hɛlp
 
N S
health
hɛlθ
 
NVA SD
care
kɛr
 
N
officials
əˈfɪʃəlz
 
V SD
decide
ˌdɪˈsaɪd
 
N AR SD
what
wʌt
 
NV
services
ˈsɜrvəsəz
ˈsɜrvɪsɪz
NV D
are
ɑr
 
N AR SD
most
moʊst
 
A S
important
ɪmˈpɔrtənt
 
NV R PSD
to
tu
 
NVA SD
continue
kənˈtɪnju
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
N A JP D
an
ən
 
N A SD
emergency.
ɪˈmɜrʤənsi
ˈimərʤənsi
 
Wagenaar's team hopes it might help health care officials decide what services are most important to continue in an emergency.
 
I'm
aɪm
əm
N
Rachel
ˈreɪʧəl
 
N
Dennis.
ˈdɛnɪs
 
 
I'm Rachel Dennis.
Copyright © 2017 en.asunokoe.com All Rights Reserved.