asunokoe.com / Let's learn English
    with International Phonetic Alphabet!
Help / Indicator  Show  Hide / US,KN  US / ToolTip  ON  Off  Ex  |       
Show/Hide : , , ,
Show/Hide Texts : , , )
Print page setting :   , Zoom ,   Print
All Sentences post to Sentences Player :   Show Sentences Player
[ad]
  • Terms of service
  • The operation confirmation / display confirmation of this page is done with the Google Chrome browser.
  • English sentences / phonetic symbols / explanations etc. may have incorrect descriptions.
  • There are some without explanation / phonetic symbols. Please use it under your own responsibility.
  • The main purpose of this page is to develop / verify Internet technology.
      We shall not be responsible for any loss, damages and troubles caused by this page.
      Dictionary data belongs to the public domain. The description content is not guaranteed.
  • You can use the javascript menu display / audio playback function etc. after loading is completed.
2018.MAR.07 : Empowering Women a Top Goal for International Women’s Day
 
Empowering
 
 
N
Women
ˈwɪmən
 
 
a
ə
NVAR SD
Top
tɑp
tɔp
NV S
Goal
goʊl
 
JPSD
for
fɔr
 
N A SD
International
ˌɪntərˈnæʃənəl
ˌɪnərˈnæʃənəl
N
Women's
ˈwɪmənz
 
NV SD
Day.
deɪ
 
 
Empowering Women a Top Goal for International Women's Day.


N A SD
International
ˌɪntərˈnæʃənəl
ˌɪnərˈnæʃənəl
N
Women's
ˈwɪmənz
 
NV SD
Day
deɪ
 
NV
is
ɪz
 
 
a
ə
N
celebration
ˌsɛləˈbreɪʃən
 
N PSD
of
ʌv
 
N
women's
ˈwɪmənz
 
N A S
social,
ˈsoʊʃəl
 
A D
economic,
ˌɛkəˈnɑmɪk
ˌikəˈnɑmɪk
A
cultural
ˈkʌlʧərəl
 
NV RJ SD
and
ænd
 
N A
political
pəˈlɪtəkəl
pəˈlɪtɪkəl
N
successes
səkˈsɛsəz
səkˈsɛsɪz
AR D
worldwide.
ˈwɜrlˈdwaɪd
 
 
International Women's Day is a celebration of women's social, economic, cultural and political successes worldwide.
R D
The
ðə(ði)
N
observance
əbˈzɜrvəns
NV
falls
fɔlz
NVAR PSD
on
ɑn(ɔn)
NV S
March
mɑrʧ
 
8.
 
 
The observance falls on March 8.
N A SD
International
ˌɪntərˈnæʃənəl
ˌɪnərˈnæʃənəl
N
Women's
ˈwɪmənz
 
NV SD
Day
deɪ
 
N
events
ɪˈvɛnts
 
AR PSD
around
əˈraʊnd
 
R D
the
ðə(ði)
 
NVA SD
world
wɜrld
 
NV D
are
ɑr
 
VA D
aimed
eɪmd
 
N A PSD
at
æt
 
NVA
supporting
səˈpɔrtɪŋ
 
N
women's
ˈwɪmənz
 
NV
causes.
ˈkɑzəz
ˈkɔzɪz
 
International Women's Day events around the world are aimed at supporting women's causes.
 
A
ə
NVA SD
major
ˈmeɪʤər
 
NV S
campaign
kæmˈpeɪn
 
NV D
theme
θim
 
N AR SD
this
ðɪs
 
N SD
year
jɪr
 
NV
is
ɪz
 
 
#
 
 
 
PressforProgress.
 
 
 
A major campaign theme this year is #PressforProgress.
 
A
ə
NVA SD
group
grup
 
V
called
kɔld
 
N
Women
ˈwɪmən
 
JPSD
for
fɔr
 
N
Women
ˈwɪmən
 
N A SD
International
ˌɪntərˈnæʃənəl
ˌɪnərˈnæʃənəl
V
operates
ˈɑpəˌreɪts
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
N
countries
ˈkʌntriz
 
NVA
affected
əˈfɛktəd
əˈfɛktɪd
N AR P D
by
baɪ
 
NVA SD
war.
wɔr
 
 
A group called Women for Women International operates in countries affected by war.
N A D
Its
ɪts
 
N
communications
kəmˌjunəˈkeɪʃənz
 
N
director,
dəˈrɛktər
 
 
Teisha
 
 
 
Garrett,
 
 
V
told
toʊld
 
 
VOA
vi-oʊ-eɪ
 
NV
Learning
ˈlɜrnɪŋ
 
NVA
English
ˈɪŋglɪʃ
ˈɪŋlɪʃ
N AR P D
by
baɪ
 
NV
email
iˈmeɪl
 
N ARJ SD
that
ðæt
 
R D
the
ðə(ði)
 
NVA SD
group
grup
 
VA D
has
hæz
 
VA
planned
plænd
 
N A SD
International
ˌɪntərˈnæʃənəl
ˌɪnərˈnæʃənəl
N
Women's
ˈwɪmənz
 
NV SD
Day
deɪ
 
N
activities
ækˈtɪvətiz
ækˈtɪvɪtiz
NVAR PSD
in
ɪn
 
NV
places
ˈpleɪsəz
ˈpleɪsɪz
NVARJPSD
"like
laɪk
 
R D
the
ðə(ði)
 
N
Kurdistan
ˈkɜrdɪˌstæn
 
N D
Region
ˈriʤən
 
N PSD
of
ʌv
 
N
Iraq
ɪˈrɑk
 
NV RJ SD
and
ænd
 
R D
the
ðə(ði)
 
A
Democratic
ˌdɛməˈkrætɪk
 
N D
Republic
riˈpʌblək
riˈpʌblɪk
N PSD
of
ʌv
 
R D
the
ðə(ði)
 
N
Congo.
ˈkɑŋgoʊ
 
 
"
 
 
 
Its communications director, Teisha Garrett, told VOA Learning English by email that the group has planned International Women's Day activities in places “like the Kurdistan Region of Iraq and the Democratic Republic of the Congo.”
N A SD
She
ʃi
VA D
said
sɛd
N A SD
it
ɪt
NV
is
ɪz
NV
organizing
ˈɔrgəˌnaɪzɪŋ
NV
marches
ˈmɑrʧɪz
NV RJ SD
and
ænd
NV
programs
ˈproʊˌgræmz
NV R PSD
to
tu
V SD
celebrate
ˈsɛləˌbreɪt
R D
the
ðə(ði)
NVA SD
power
ˈpaʊər
N PSD
of
ʌv
N
women.
ˈwɪmən
 
She said it is organizing marches and programs to celebrate the power of women.
N AR SD
Some
sʌm
 
N
activists
ˈæktəvəsts
ˈæktɪvɪsts
NV SD
note
noʊt
 
N
findings
ˈfaɪndɪŋz
 
A PSD
from
frʌm
frɑm
 
a
ə
NV S
report
rɪˈpɔrt
 
NVAR PSD
on
ɑn(ɔn)
 
NV D
gender
ˈʤɛndər
 
N D
equality
ɪˈkwɑləti
 
N AR P D
by
baɪ
 
R D
the
ðə(ði)
 
 
swiss-based
swɪs - beɪst
 
NVA SD
World
wɜrld
 
A D
Economic
ˌɛkəˈnɑmɪk
ˌikəˈnɑmɪk
N
Forum
ˈfɔrəm
 
NVAR SD
last
læst
 
N
November.
noʊˈvɛmbər
 
 
Some activists note findings from a report on gender equality by the Swiss-based World Economic Forum last November.
R D
The
ðə(ði)
 
NV S
report
rɪˈpɔrt
 
NVA D
found
faʊnd
 
N ARJ SD
that
ðæt
 
N A SD
it
ɪt
 
NV SD
will
wɪl
 
NV SD
take
teɪk
 
NVAR SD
more
mɔr
 
RJPSD
than
ðæn
 
 
200
 
 
N D
years
jɪrz
jərz
JPSD
for
fɔr
 
N
women
ˈwɪmən
 
NV R PSD
to
tu
 
NV SD
reach
riʧ
 
N AR SD
what
wʌt
 
N A SD
it
ɪt
 
NV
calls
kɔlz
 
NV D
gender
ˈʤɛndər
 
 
parity
 
 
N R PSD
with
wɪð
wɪθ
N D
men.
mɛn
 
 
The report found that it will take more than 200 years for women to reach what it calls gender parity with men.
N
Researchers
ˈrisərʧərz
 
V
examined
ɪgˈzæmənd
 
N
areas
ˈɛriəz
 
NVARJPSD
like
laɪk
 
A D
economic
ˌɛkəˈnɑmɪk
ˌikəˈnɑmɪk
N D
opportunity,
ˌɑpərˈtunəti
 
N SD
education,
ˌɛʤəˈkeɪʃən
ˌɛʤjuˈkeɪʃən
N S
health
hɛlθ
 
NV RJ SD
and
ænd
 
N A
political
pəˈlɪtəkəl
pəˈlɪtɪkəl
 
empowerment.
 
 
 
Researchers examined areas like economic opportunity, education, health and political empowerment.
NVAR PSD
In
ɪn
 
 
a
ə
NVAR PSD
short
ʃɔrt
 
NVA S
video,
ˈvɪdioʊ
 
VA
United
juˈnaɪtəd
juˈnaɪtɪd
N
Nations
ˈneɪʃənz
 
NV D
Secretary
ˈsɛkrəˌtɛri
 
NVA SD
General
ˈʤɛnərəl
ˈʤɛnrəl
N
Antonio
ænˈtoʊnioʊ
 
 
Guterres
 
 
NV
spoke
spoʊk
 
AR PSD
about
əˈbaʊt
 
N A SD
International
ˌɪntərˈnæʃənəl
ˌɪnərˈnæʃənəl
N
Women's
ˈwɪmənz
 
NV SD
Day.
deɪ
 
 
In a short video, United Nations Secretary General Antonio Guterres spoke about International Women's Day.
N A SD
He
hi
VA D
said,
sɛd
R D
"The
ðə(ði)
 
empowerment
 
N PSD
of
ʌv
N
women
ˈwɪmən
NV
is
ɪz
NV D
our
ˈaʊər
N AR SD
most
moʊst
A S
important
ɪmˈpɔrtənt
N A D
objective.
əbˈʤɛktɪv
 
"
 
 
He said, “The empowerment of women is our most important objective.”
 
Guterres
 
 
V
called
kɔld
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV SD
issue
ˈɪʃu
 
N PSD
of
ʌv
 
 
empowerment
 
 
R D
the
ðə(ði)
 
AR
greatest
ˈgreɪtəst
 
NVA SD
human
ˈhjumən
ˈjumən
NV
rights
raɪts
 
NV D
challenge
ˈʧælənʤ
 
N PSD
of
ʌv
 
NV D
our
ˈaʊər
 
NVA SD
time.
taɪm
 
 
Guterres called the issue of empowerment the greatest human rights challenge of our time.
A S
Recent
ˈrisənt
 
N
movements
ˈmuvmənts
 
NVARJPSD
like
laɪk
 
 
#
 
 
VA
MeToo
 
 
NV RJ SD
and
ænd
 
 
TimesUp
 
 
NV SD
have
hæv
 
V
encouraged
ɛnˈkɜrɪʤd
ɪnˈkɜrəʤd
NV SD
people
ˈpipəl
 
NV R PSD
to
tu
 
R
publicly
ˈpʌblɪkli
 
NVA SD
share
ʃɛr
 
R D
their
ðɛr
 
NV
stories
ˈstɔriz
 
N PSD
of
ʌv
 
N A
sexual
ˈsɛkʃuəl
 
N
harassment
həˈræsmənt
 
NV RJ SD
and
ænd
 
NV SD
abuse.
əˈbjus
əˈbjuz
 
Recent movements like #MeToo and TimesUp have encouraged people to publicly share their stories of sexual harassment and abuse.
N A SD
Many
ˈmɛni
N
women
ˈwɪmən
NV SD
have
hæv
VA PSD
come
kʌm
NVAR SD
forward
ˈfɔrwərd
NV R PSD
to
tu
NV SD
accuse
əˈkjuz
 
well-known
wɛl - noʊn
NV RJ SD
and
ænd
A
powerful
ˈpaʊərfəl
N D
men
mɛn
NVAR PSD
in
ɪn
R D
the
ðə(ði)
N
industries
ˈɪndəstriz
N PSD
of
ʌv
NVA S
film,
fɪlm
N S
politics
ˈpɑləˌtɪks
NV RJ SD
and
ænd
NVAR SD
more.
mɔr
 
Many women have come forward to accuse well-known and powerful men in the industries of film, politics and more.
 
Teisha
 
 
 
Garrett
 
 
N PSD
of
ʌv
 
N
Women
ˈwɪmən
 
JPSD
for
fɔr
 
N
Women
ˈwɪmən
 
N A SD
International
ˌɪntərˈnæʃənəl
ˌɪnərˈnæʃənəl
NV
says
sɛz
sɪz
N R D
her
hɜr
 
NVA SD
group
grup
 
NV
is
ɪz
 
NV
organizing
ˈɔrgəˌnaɪzɪŋ
 
N A D
its
ɪts
 
VA SD
own
oʊn
 
N A S
social
ˈsoʊʃəl
 
N S
media
ˈmidiə
 
NV S
campaign.
kæmˈpeɪn
 
 
Teisha Garrett of Women for Women International says her group is organizing its own social media campaign.
R D
The
ðə(ði)
 
NVA SD
group
grup
 
NV
is
ɪz
 
NV
"asking
ˈæskɪŋ
 
N D
men
mɛn
 
NV RJ SD
and
ænd
 
N
women
ˈwɪmən
 
NV R PSD
to
tu
 
NV S
send
sɛnd
 
 
a
ə
 
#
 
 
 
MessageToMySister.
 
 
 
"
 
 
 
The group is “asking men and women to send a #MessageToMySister.”
 
Garrett
 
V
explained,
ɪkˈspleɪnd
 
Garrett explained,
NV SD
"People
ˈpipəl
 
NV D
are
ɑr
 
NV
submitting
səbˈmɪtɪŋ
 
 
a
ə
NV S
message
ˈmɛsəʤ
ˈmɛsɪʤ
AR
online
ˈɔnˌlaɪn
 
N A PSD
at
æt
 
 
womenforwomen.
 
 
N
org
ɔrg
 
N J SD
or
ɔr
ər
NV
sharing
ˈʃɛrɪŋ
 
 
a
ə
NV S
message
ˈmɛsəʤ
ˈmɛsɪʤ
N PSD
of
ʌv
 
NV SD
support
səˈpɔrt
 
NVAR PSD
on
ɑn(ɔn)
 
N A S
social
ˈsoʊʃəl
 
N S
media.
ˈmidiə
 
 
“People are submitting a message online at womenforwomen.org or sharing a message of support on social media.
N A SD
She
ʃi
 
VA D
said
sɛd
 
R D
the
ðə(ði)
 
NVA SD
group
grup
 
NV
plans
plænz
 
NV R PSD
to
tu
 
NVA SD
share
ʃɛr
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV
messages
ˈmɛsəʤəz
ˈmɛsɪʤɪz
N R PSD
with
wɪð
wɪθ
N
"thousands
ˈθaʊzəndz
 
N PSD
of
ʌv
 
N
women.
ˈwɪmən
 
 
..
 
 
AR PSD
around
əˈraʊnd
 
R D
the
ðə(ði)
 
NVA SD
world.
wɜrld
 
 
"
 
 
 
She said the group plans to share the messages with “thousands of women...around the world.”
 
A
ə
NV SD
day
deɪ
 
N R PSD
with
wɪð
wɪθ
 
a
ə
NVAR SD
long
lɔŋ
 
NV S
history.
ˈhɪstəri
ˈhɪstri
 
A day with a long history.
N A SD
International
ˌɪntərˈnæʃənəl
ˌɪnərˈnæʃənəl
N
Women's
ˈwɪmənz
 
NV SD
Day
deɪ
 
VA D
has
hæz
 
NV D
been
bɪn
bən
V
observed
əbˈzɜrvd
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
NVA D
one
wʌn
 
NVAR SD
way
weɪ
 
N J SD
or
ɔr
ər
A SD
another
əˈnʌðər
 
JPSD
for
fɔr
 
NVAR SD
more
mɔr
 
RJPSD
than
ðæn
 
 
100
 
 
N D
years.
jɪrz
jərz
 
International Women's Day has been observed in one way or another for more than 100 years.
R
Possibly
ˈpɑsəbli
 
R D
the
ðə(ði)
 
AR
earliest
ˈɜrliəst
 
N
observance
əbˈzɜrvəns
 
V
took
tʊk
 
NV SD
place
pleɪs
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
R D
the
ðə(ði)
 
VA
United
juˈnaɪtəd
juˈnaɪtɪd
NV
States
steɪts
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
 
1909.
 
 
 
Possibly the earliest observance took place in the United States in 1909.
 
A
ə
NVA SD
group
grup
 
N PSD
of
ʌv
 
AR PSD
about
əˈbaʊt
 
 
15,000
 
 
N
women
ˈwɪmən
 
V
marched
mɑrʧt
 
N AR PSD
through
θru
 
R D
the
ðə(ði)
 
N
streets
strits
 
N PSD
of
ʌv
 
NVAR SD
New
nu
nju
N D
York
jɔrk
 
N SD
City
ˈsɪti
 
NV R PSD
to
tu
 
NV SD
demand
dɪˈmænd
 
N A
shorter
ˈʃɔrtər
 
NVA SD
work
wɜrk
 
N
hours,
ˈaʊərz
aʊrz
NVAR SD
better
ˈbɛtər
 
NVA SD
pay
peɪ
 
NV RJ SD
and
ænd
 
NVA
voting
ˈvoʊtɪŋ
 
NV
rights.
raɪts
 
 
A group of about 15,000 women marched through the streets of New York City to demand shorter work hours, better pay and voting rights.
RJPSD
Since
sɪns
 
N ARJ SD
then,
ðɛn
 
R D
the
ðə(ði)
 
N S
event
ɪˈvɛnt
 
VA D
has
hæz
 
VA
developed
dɪˈvɛləpt
 
P D
into
ˈɪntu
 
 
"a
ə
N A
collective
kəˈlɛktɪv
 
NV SD
day
deɪ
 
N PSD
of
ʌv
 
N A D
global
ˈgloʊbəl
 
N
celebration
ˌsɛləˈbreɪʃən
 
NV RJ SD
and
ænd
 
 
a
ə
NV SD
call
kɔl
 
JPSD
for
fɔr
 
NV D
gender
ˈʤɛndər
 
 
parity.
 
 
 
"
 
 
 
Since then, the event has developed into “a collective day of global celebration and a call for gender parity.”
NVAR PSD
In
ɪn
 
 
1911,
 
 
NV SD
people
ˈpipəl
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
N
Austria,
ˈɔstriə
 
N
Denmark,
ˈdɛnˌmɑrk
 
N
Germany
ˈʤɜrməni
 
NV RJ SD
and
ænd
 
N
Switzerland
ˈswɪtsərlənd
 
VA
celebrated
ˈsɛləˌbreɪtəd
ˈsɛləˌbreɪtɪd
R D
the
ðə(ði)
 
N AR SD
first
fɜrst
 
N A SD
International
ˌɪntərˈnæʃənəl
ˌɪnərˈnæʃənəl
N
Women's
ˈwɪmənz
 
NV SD
Day
deɪ
 
NVAR PSD
on
ɑn(ɔn)
 
NV S
March
mɑrʧ
 
 
19.
 
 
 
In 1911, people in Austria, Denmark, Germany and Switzerland celebrated the first International Women's Day on March 19.
NVAR SD
More
mɔr
 
RJPSD
than
ðæn
 
NVA D
one
wʌn
 
N A D
million
ˈmɪljən
 
N
women
ˈwɪmən
 
NV RJ SD
and
ænd
 
N D
men
mɛn
 
VA
attended
əˈtɛndəd
 
N
demonstrations
ˌdɛmənˈstreɪʃənz
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
NV SD
support
səˈpɔrt
 
N PSD
of
ʌv
 
 
a
ə
NVA SD
woman's
ˈwʊmənz
 
NVAR SD
right
raɪt
 
NV R PSD
to
tu
 
NVA SD
work,
wɜrk
 
NV SD
vote,
voʊt
 
NV S
study
ˈstʌdi
 
NV RJ SD
and
ænd
 
NVA SD
hold
hoʊld
 
N A SD
public
ˈpʌblɪk
 
N S
office.
ˈɔfəs
 
 
More than one million women and men attended demonstrations in support of a woman's right to work, vote, study and hold public office.
R D
The
ðə(ði)
 
VA
United
juˈnaɪtəd
juˈnaɪtɪd
N
Nations
ˈneɪʃənz
 
R
officially
əˈfɪʃəli
 
VA D
recognized
ˈrɛkəgˌnaɪzd
 
N A SD
International
ˌɪntərˈnæʃənəl
ˌɪnərˈnæʃənəl
N
Women's
ˈwɪmənz
 
NV SD
Day
deɪ
 
JPSD
for
fɔr
 
R D
the
ðə(ði)
 
N AR SD
first
fɜrst
 
NVA SD
time
taɪm
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
 
1975.
 
 
 
The United Nations officially recognized International Women's Day for the first time in 1975.
N
Mario
ˈmɑrioʊ
 
N
Ritter
ˈrɪtər
 
V
wrote
roʊt
 
N AR SD
this
ðɪs
 
NV S
report
rɪˈpɔrt
 
JPSD
for
fɔr
 
 
VOA
vi-oʊ-eɪ
 
NV
Learning
ˈlɜrnɪŋ
 
NVA
English.
ˈɪŋglɪʃ
ˈɪŋlɪʃ
 
Mario Ritter wrote this report for VOA Learning English.
N
George
ʤɔrʤ
 
V SD
Grow
groʊ
 
V
was
wʌz
wɑz
R D
the
ðə(ði)
 
N
editor.
ˈɛdətər
ˈɛdɪtər
 
George Grow was the editor.
Copyright © 2017 en.asunokoe.com All Rights Reserved.