asunokoe.com / Let's learn English
    with International Phonetic Alphabet!
Help / Indicator  Show  Hide / US,KN  US / ToolTip  ON  Off  Ex  |       
Show/Hide : , , ,
Show/Hide Texts : , , )
Print page setting :   , Zoom ,   Print
All Sentences post to Sentences Player :   Show Sentences Player
[ad]
  • Terms of service
  • The operation confirmation / display confirmation of this page is done with the Google Chrome browser.
  • English sentences / phonetic symbols / explanations etc. may have incorrect descriptions.
  • There are some without explanation / phonetic symbols. Please use it under your own responsibility.
  • The main purpose of this page is to develop / verify Internet technology.
      We shall not be responsible for any loss, damages and troubles caused by this page.
      Dictionary data belongs to the public domain. The description content is not guaranteed.
  • You can use the javascript menu display / audio playback function etc. after loading is completed.
2018.MAR.10 : Nepalese Monks Compete in Long-Distance Races
N A
Nepalese
ˌnɛpəˈliz
 
NV
Monks
mʌŋks
 
V S
Compete
kəmˈpit
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
 
long-distance
lɔŋ - ˈdɪstəns
 
NV
Races.
ˈreɪsəz
ˈreɪsɪz
 
Nepalese Monks Compete in Long-Distance Races.


N A
Seven
ˈsɛvən
 
N A D
Buddhist
ˈbudəst
 
N A
religious
rɪˈlɪʤəs
 
N
workers
ˈwɜrkərz
 
A PSD
from
frʌm
frɑm
R D
the
ðə(ði)
 
N A S
village
ˈvɪləʤ
ˈvɪlɪʤ
N PSD
of
ʌv
 
 
Sindhukot
 
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
N
Nepal
nəˈpɔl
 
NV D
are
ɑr
 
NVA
trading
ˈtreɪdɪŋ
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
R D
their
ðɛr
 
NV
robes
roʊbz
 
JPSD
for
fɔr
 
NVAR D
running
ˈrʌnɪŋ
 
NV
shoes.
ʃuz
 
 
Seven Buddhist religious workers from the village of Sindhukot in Nepal are trading in their robes for running shoes.
SD
They
ðeɪ
 
NV SD
want
wɑnt
wɔnt
NV R PSD
to
tu
 
V SD
become
bɪˈkʌm
 
 
ultra-marathon
 
 
N
runners.
ˈrʌnərz
 
 
They want to become ultra-marathon runners.
SD
They
ðeɪ
 
NV SD
hope
hoʊp
 
N ARJ SD
that
ðæt
 
N AR P D
by
baɪ
 
NVAR D
running
ˈrʌnɪŋ
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
NVAR SD
long
lɔŋ
 
NV S
distance
ˈdɪstəns
 
NV
races
ˈreɪsəz
ˈreɪsɪz
SD
they
ðeɪ
 
NV SD
can
kæn
 
NV SD
help
hɛlp
 
V SD
provide
prəˈvaɪd
 
N A SD
money
ˈmʌni
 
NV R PSD
to
tu
 
V
rebuild
riˈbɪld
 
NV
homes
hoʊmz
 
VA
destroyed
dɪˈstrɔɪd
 
N AR P D
by
baɪ
 
 
a
ə
AR
deadly
ˈdɛdli
 
N SD
earthquake
ˈɜrθˌkweɪk
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
 
2015.
 
 
 
They hope that by running in long distance races they can help provide money to rebuild homes destroyed by a deadly earthquake in 2015.
R D
The
ðə(ði)
 
NV
monks
mʌŋks
 
NV S
train
treɪn
 
N AR P D
by
baɪ
 
NVAR D
running
ˈrʌnɪŋ
 
N AR PSD
across
əˈkrɔs
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV
hills
hɪlz
 
AR PSD
around
əˈraʊnd
 
R D
their
ðɛr
 
N A S
village
ˈvɪləʤ
ˈvɪlɪʤ
NVAR PSD
in
ɪn
 
R D
the
ðə(ði)
 
N
Himalayas.
ˌhɪməˈlaɪəs
ˌhɪməˈleɪəs
 
The monks train by running across the hills around their village in the Himalayas.
N AR SD
Most
moʊst
 
N PSD
of
ʌv
 
A SD
them
ðɛm
 
NV D
are
ɑr
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
R D
their
ðɛr
 
N AR SD
early
ˈɜrli
 
N
twenties.
ˈtwɛntiz
ˈtwɛniz
 
Most of them are in their early twenties.
SD
They
ðeɪ
 
NV SD
follow
ˈfɑloʊ
 
 
a
ə
NVAR SD
firm
fɜrm
 
NV
training
ˈtreɪnɪŋ
 
NV SD
plan
plæn
 
N AR SD
each
 
NV SD
day.
deɪ
 
 
They follow a firm training plan each day.
R D
The
ðə(ði)
 
NV
monks
mʌŋks
 
V R SD
pray
preɪ
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
R D
the
ðə(ði)
 
N A SD
morning
ˈmɔrnɪŋ
 
RJPSD
before
bɪˈfɔr
ˌbiˈfɔr
NVA D
going
ˈgoʊɪŋ
ˈgoʊɪn
P D
into
ˈɪntu
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV
hills
hɪlz
 
NV R PSD
to
tu
 
NVA SD
run
rʌn
 
NVAR PSD
up
ʌp
 
NV R PSD
to
tu
 
 
40
 
 
N
kilometers
kəˈlɑˌmʌtərz
ˈkɪləˌmitərz
N AR SD
each
 
N AR
afternoon.
ˌæftərˈnun
 
 
The monks pray in the morning before going into the hills to run up to 40 kilometers each afternoon.
 
twenty-one-year-old
ˈtwɛnti - wʌn - jɪr - oʊld
NV SD
Man
mən
N
Bahadur
 
N A
Lama
ˈlɑmə
NV
is
ɪz
R D
the
ðə(ði)
VAR
fastest
ˈfæstəst
N
runner
ˈrʌnər
N PSD
of
ʌv
R D
the
ðə(ði)
NVA SD
group.
grup
 
Twenty-one-year-old Man Bahadur Lama is the fastest runner of the group.
N A SD
He
hi
 
VA D
said,
sɛd
 
SD
"We
wi
 
NVA D
found
faʊnd
 
NVAR PSD
out
aʊt
 
N ARJ SD
that
ðæt
 
SD
we
wi
 
NV SD
can
kæn
 
NV SD
get
gɛt
gɪt
N A SD
many
ˈmɛni
 
N
opportunities
ˌɑpərˈtunətiz
 
N AR PSD
through
θru
 
NVAR D
running
ˈrʌnɪŋ
 
NV RJ SD
and
ænd
 
NV SD
hope
hoʊp
 
NV R PSD
to
tu
 
NV R SD
do
du
doʊ
NVAR D
something
ˈsʌmθɪŋ
 
A PSD
from
frʌm
frɑm
NV D
our
ˈaʊər
 
NV
monk
 
 
NV S
team
tim
 
 
He said, “We found out that we can get many opportunities through running and hope to do something from our monk team
 
-
 
 
NV SD
make
meɪk
 
 
a
ə
NVA SD
name
neɪm
 
JPSD
for
fɔr
 
NV D
our
ˈaʊər
 
N A S
village
ˈvɪləʤ
ˈvɪlɪʤ
NV RJ SD
and
ænd
 
V SD
bring
brɪŋ
 
N D
development
dɪˈvɛləpmənt
 
N AR SD
here.
hir
 
 
- make a name for our village and bring development here.
N ARJ SD
That
ðæt
NV
is
ɪz
N R SD
why
waɪ
SD
we
wi
NV D
are
ɑr
NVAR D
running.
ˈrʌnɪŋ
 
"
 
 
それが私たちが走っている理由です」
N A SD
Life
laɪf
NV
is
ɪz
VA SD
difficult
ˈdɪfəkəlt
NVAR PSD
in
ɪn
 
Sindhukot.
 
 
Life is difficult in Sindhukot.
R D
The
ðə(ði)
 
N A S
village
ˈvɪləʤ
ˈvɪlɪʤ
NV
is
ɪz
 
AR PSD
about
əˈbaʊt
 
 
80
 
 
N
kilometers
kəˈlɑˌmʌtərz
ˈkɪləˌmitərz
A PSD
from
frʌm
frɑm
N
Nepal's
nəˈpɔlz
 
N A SD
capital
ˈkæpətəl
ˈkæpɪtəl
 
Kathmandu.
 
 
 
The village is about 80 kilometers from Nepal's capital Kathmandu.
NV RJPSD
But,
bʌt
 
NVARJPSD
like
laɪk
 
N A SD
many
ˈmɛni
 
A SD
rural
ˈrʊrəl
 
N
communities
kəmˈjunətiz
kəmˈjunɪtiz
NVAR PSD
in
ɪn
 
N
Nepal,
nəˈpɔl
 
N A SD
it
ɪt
 
NVA D
feels
filz
 
R
completely
kəmˈplitli
 
VA
disconnected
ˌdɪskəˈnɛktɪd
 
A PSD
from
frʌm
frɑm
R D
the
ðə(ði)
 
NV SD
rest
rɛst
 
N PSD
of
ʌv
 
R D
the
ðə(ði)
 
NVA SD
world.
wɜrld
 
 
But, like many rural communities in Nepal, it feels completely disconnected from the rest of the world.
R D
The
ðə(ði)
 
NVAR
closest
ˈkloʊsəst
 
NVA SD
school
skul
 
NV
is
ɪz
 
 
a
ə
 
two-hour
tu - ˈaʊər
 
NV S
walk
wɔk
wɑk
NV RJ SD
and
ænd
 
R D
the
ðə(ði)
 
N ARJ SD
only
ˈoʊnli
 
NV
shops
ʃɑps
 
NV D
are
ɑr
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
 
a
ə
AR
nearby
ˈnɪrˈbaɪ
 
N A S
village.
ˈvɪləʤ
ˈvɪlɪʤ
 
The closest school is a two-hour walk and the only shops are in a nearby village.
N A SD
Many
ˈmɛni
 
N A D
Buddhist
ˈbudəst
 
N
families
ˈfæməliz
ˈfæmliz
NVAR PSD
in
ɪn
 
N
Nepal
nəˈpɔl
 
NV S
send
sɛnd
 
N A PSD
at
æt
 
N AR D
least
list
 
NVA D
one
wʌn
 
NV SD
son
sʌn
 
NV R PSD
to
tu
 
NV S
join
ʤɔɪn
 
R D
the
ðə(ði)
 
N A SD
local
ˈloʊkəl
 
N
monastery.
ˈmɑnəˌstɛri
 
 
Many Buddhist families in Nepal send at least one son to join the local monastery.
N R SD
There,
ðɛr
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV
boys
bɔɪz
 
NV D
are
ɑr
 
N R
usually
ˈjuʒəwəli
ˈjuʒəli
NVA D
fed,
fɛd
 
VA
clothed
kloʊðd
 
NV RJ SD
and
ænd
 
VA
educated.
ˈɛʤəˌkeɪtəd
ˈɛʤjuˌkeɪtəd
 
There, the boys are usually fed, clothed and educated.
N AR SD
This
ðɪs
V
provides
prəˈvaɪdz
A SD
financial
fəˈnænʃəl
NV SD
help
hɛlp
JPSD
for
fɔr
R D
their
ðɛr
NV
parents.
ˈpɛrənts
 
This provides financial help for their parents.
N A
Lama
ˈlɑmə
 
V
was
wʌz
wɑz
NV
sent
sɛnt
 
AR SD
away
əˈweɪ
 
N RJ SD
when
wɛn
 
N A SD
he
hi
 
V
was
wʌz
wɑz
N ARJ SD
only
ˈoʊnli
 
N A D
eight
eɪt
 
N D
years
jɪrz
jərz
NVA SD
old.
oʊld
 
 
Lama was sent away when he was only eight years old.
NV RJPSD
But
bʌt
 
N A SD
he
hi
 
R
currently
ˈkɜrəntli
 
NV
lives
lɪvz
laɪvz
N A PSD
at
æt
 
NVAR SD
home
hoʊm
 
RJPSD
because
bɪˈkɔz
 
R D
the
ðə(ði)
 
N A S
village
ˈvɪləʤ
ˈvɪlɪʤ
N
monastery
ˈmɑnəˌstɛri
 
V
was
wʌz
wɑz
VA
destroyed
dɪˈstrɔɪd
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
R D
the
ðə(ði)
 
 
2015
 
 
N SD
earthquake.
ˈɜrθˌkweɪk
 
 
But he currently lives at home because the village monastery was destroyed in the 2015 earthquake.
NVA
Fellow
ˈfɛloʊ
 
NV
monk
 
 
 
Mingma
 
 
N A
Lama
ˈlɑmə
 
VA D
said
sɛd
 
D
his
hɪz
 
N
duties
ˈdutiz
 
N RJPSD
as
æz
 
 
a
ə
NV
monk
 
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
R D
the
ðə(ði)
 
N SD
community
kəmˈjunəti
kəmˈjunɪti
NV SD
have
hæv
 
VA
prepared
priˈpɛrd
 
N D
him
hɪm
 
JPSD
for
fɔr
 
NVAR D
running
ˈrʌnɪŋ
 
NVAR SD
long
lɔŋ
 
NV
distances.
ˈdɪstənsəz
ˈdɪstənsɪz
 
Fellow monk Mingma Lama said his duties as a monk in the community have prepared him for running long distances.
A SD
"Every
ˈɛvəri
ˈɛvri
NV SD
day
deɪ
 
SD
we
wi
 
NVA SD
go
goʊ
 
NVAR PSD
up
ʌp
 
NV RJ SD
and
ænd
 
NVAR PSD
down
daʊn
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV
hills.
hɪlz
 
 
“Every day we go up and down the hills.
SD
We
wi
 
R SD
often
ˈɔfən
ˈɔftən
NV SD
have
hæv
 
NV R PSD
to
tu
 
NV S
walk
wɔk
wɑk
N AR SD
far.
fɑr
 
 
..
 
 
N ARJ SD
So
soʊ
 
NVAR D
running
ˈrʌnɪŋ
 
 
wasn't
ˈwɑzənt
ˈwʌzənt
R SD
too
tu
 
N AR SD
hard
hɑrd
 
JPSD
for
fɔr
 
N A SD
us,
ʌs
 
 
"
 
 
N A SD
he
hi
 
VA D
said.
sɛd
 
 
We often have to walk far... So running wasn't too hard for us,” he said.
N A SD
These
ðiz
 
A
Himalayan
ˌhɪməˈleɪən
ˌhɪməˈlaɪən
NV
monks
mʌŋks
 
NV D
are
ɑr
 
N RJ SD
not
nɑt
 
R D
the
ðə(ði)
 
N AR SD
first
fɜrst
 
NV R PSD
to
tu
 
NV SD
take
teɪk
 
NVAR PSD
up
ʌp
 
NVAR D
running.
ˈrʌnɪŋ
 
 
These Himalayan monks are not the first to take up running.
R D
The
ðə(ði)
A
so-called
ˈsoʊˈkɔld
 
"marathon
 
NV
monks"
mʌŋks
N PSD
of
ʌv
NV D
Mount
maʊnt
 
Hiei
 
NVAR PSD
in
ɪn
NVA D
Japan
ʤəˈpæn
NV D
are
ɑr
NVA D
known
noʊn
JPSD
for
fɔr
NVAR D
running
ˈrʌnɪŋ
 
1,000
 
 
marathons
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
1,000
 
NV R D
days.
deɪz
 
The so-called “marathon monks” of Mount Hiei in Japan are known for running 1,000 marathons in 1,000 days.
NV RJPSD
But
bʌt
SD
they
ðeɪ
NV D
are
ɑr
NVA S
seeking
ˈsikɪŋ
N
enlightenment,
ɛnˈlaɪtənmənt
N RJ SD
not
nɑt
NVA S
prize
praɪz
N A SD
money.
ˈmʌni
 
But they are seeking enlightenment, not prize money.
NVAR SD
'Even
ˈiv(ə)n
NV
monks
mʌŋks
NV SD
can
kæn
NVA SD
run'
rʌn
 
‘Even monks can run’
 
Mingma
 
 
 
Gyalbo
 
 
NV
is
ɪz
 
 
a
ə
NVA S
member
ˈmɛmbər
 
N PSD
of
ʌv
 
R D
the
ðə(ði)
 
N
monastery
ˈmɑnəˌstɛri
 
N SD
who
hu
 
RJ SD
also
ˈɔlsoʊ
 
V
organizes
ˈɔrgəˌnaɪzɪz
 
NV
races
ˈreɪsəz
ˈreɪsɪz
AR
nearby.
ˈnɪrˈbaɪ
 
 
Mingma Gyalbo is a member of the monastery who also organizes races nearby.
N A SD
He
hi
 
V
told
toʊld
 
R D
the
ðə(ði)
 
 
AFP
 
 
NV S
news
nuz
njuz
NVA SD
service
ˈsɜrvəs
ˈsɜrvɪs
N ARJ SD
that
ðæt
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV
monks
mʌŋks
 
NV D
are
ɑr
 
A
talented
ˈtæləntəd
ˈtæləntɪd
NV RJPSD
but
bʌt
 
NV SD
need
nid
 
NVAR SD
more
mɔr
 
NV SD
support
səˈpɔrt
 
NV R PSD
to
tu
 
V SD
become
bɪˈkʌm
 
NVAR SD
better.
ˈbɛtər
 
 
He told the AFP news service that the monks are talented but need more support to become better.
N A SD
He
hi
 
VA D
said
sɛd
 
SD
they
ðeɪ
 
NV SD
lack
læk
 
N A S
technical
ˈtɛknɪkəl
 
NV
skills,
skɪlz
 
NVARJPSD
like
laɪk
 
NVA
knowing
ˈnoʊɪŋ
 
R D
the
ðə(ði)
 
NVAR SD
best
bɛst
 
N
foods
fudz
 
NV R PSD
to
tu
 
NV SD
eat
it
 
NV RJ SD
and
ænd
 
SD
they
ðeɪ
 
NV SD
need
nid
 
NVAR SD
good
gʊd
gɪd
NVAR D
running
ˈrʌnɪŋ
 
NV
shoes.
ʃuz
 
 
He said they lack technical skills, like knowing the best foods to eat and they need good running shoes.
NV
Trail
treɪl
NVAR D
running
ˈrʌnɪŋ
NV RJ SD
and
ænd
 
ultra-marathons
 
NV D
are
ɑr
NV
gaining
ˈgeɪnɪŋ
N D
popularity
ˌpɑpjəˈlɛrəti
NVAR PSD
in
ɪn
N
Nepal.
nəˈpɔl
 
Trail running and ultra-marathons are gaining popularity in Nepal.
R D
The
ðə(ði)
 
N SD
environment
ɪnˈvaɪrənmənt
 
NVA D
surrounding
səˈraʊndɪŋ
 
R D
the
ðə(ði)
 
N
Himalayas
ˌhɪməˈlaɪəs
ˌhɪməˈleɪəs
NV
is
ɪz
 
 
well-suited
wɛl - ˈsutəd
 
JPSD
for
fɔr
 
N AR S
extreme
ɛkˈstrim
 
NV
tests
tɛsts
 
N PSD
of
ʌv
 
NVA SD
human
ˈhjumən
ˈjumən
N
endurance.
ˈɛndərəns
 
 
The environment surrounding the Himalayas is well-suited for extreme tests of human endurance.
N
Nepal
nəˈpɔl
 
NVARJ SD
now
naʊ
 
NV
hosts
hoʊsts
 
N AR SD
several
ˈsɛvrəl
ˈsɛvərəl
NV
races
ˈreɪsəz
ˈreɪsɪz
N AR SD
each
 
N SD
year,
jɪr
 
V P D
including
ɪnˈkludɪŋ
 
R D
the
ðə(ði)
 
NVA SD
world's
wɜrldz
 
AR
highest
ˈhaɪəst
 
 
marathon
 
 
N ARJ SD
that
ðæt
 
NV
starts
stɑrts
 
N A PSD
at
æt
 
N A JP D
an
ən
 
N
altitude
ˈæltəˌtud
 
N PSD
of
ʌv
 
 
5,364
 
 
NV
meters.
ˈmitərz
 
 
Nepal now hosts several races each year, including the world's highest marathon that starts at an altitude of 5,364 meters.
 
A
ə
N A SD
few
fju
 
N A
Nepalese
ˌnɛpəˈliz
 
N
runners
ˈrʌnərz
 
NV SD
have
hæv
 
NVA D
found
faʊnd
 
N
success
səkˈsɛs
 
R
internationally.
ˌɪntərˈnæʃənəli
 
 
A few Nepalese runners have found success internationally.
NVA D
One
wʌn
N PSD
of
ʌv
A SD
them
ðɛm
NV
is
ɪz
 
Mira
 
 
Rai.
 
 
One of them is Mira Rai.
N A SD
She
ʃi
 
NV
won
wʌn
wɑn
R D
the
ðə(ði)
 
 
52
 
 
N
kilometer
kəˈlɑmətər
ˈkɪləˌmitər
N
Ben
bɛn
 
 
Nevis
 
 
 
Ultra
 
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
N
Scotland
ˈskɑtlənd
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
 
2017.
 
 
 
She won the 52 kilometer Ben Nevis Ultra in Scotland in 2017.
N A SD
She
ʃi
 
V
was
wʌz
wɑz
RJ SD
also
ˈɔlsoʊ
 
VA D
named
neɪmd
 
R D
the
ðə(ði)
 
N A D
National
ˈnæʃənəl
ˈnæʃnəl
A
Geographic
ˌʤiəˈgræfɪk
 
N
Adventurer
ædˈvɛnʧərər
ədˈvɛnʧərər
N PSD
of
ʌv
 
R D
the
ðə(ði)
 
N SD
Year
jɪr
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
 
2017.
 
 
 
She was also named the National Geographic Adventurer of the Year in 2017.
R D
The
ðə(ði)
 
 
Sindhukot
 
 
NV
monks'
mʌŋks
 
N AR SD
first
fɜrst
 
NV S
race
reɪs
 
V
was
wʌz
wɑz
 
a
ə
 
30
 
 
N
kilometer
kəˈlɑmətər
ˈkɪləˌmitər
NV
trail
treɪl
 
NVA SD
run
rʌn
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
 
a
ə
AR
nearby
ˈnɪrˈbaɪ
 
N A S
village
ˈvɪləʤ
ˈvɪlɪʤ
NVAR PSD
in
ɪn
 
 
2016.
 
 
 
The Sindhukot monks' first race was a 30 kilometer trail run in a nearby village in 2016.
NV RJPSD
But
bʌt
SD
they
ðeɪ
NV SD
have
hæv
NV RJ SD
yet
jɛt
NV R PSD
to
tu
NV S
win
wɪn
AR SD
any
ˈɛni
NV
medals.
ˈmɛdəlz
 
But they have yet to win any medals.
NV SD
Man
mən
N
Bahadur
 
N A
Lama
ˈlɑmə
VA
finished
ˈfɪnɪʃt
N AR D
tenth
tɛnθ
NVAR PSD
in
ɪn
R D
their
ðɛr
N AR SD
first
fɜrst
NVA SD
major
ˈmeɪʤər
 
marathon
 
AR
earlier
ˈɜrliər
N AR SD
this
ðɪs
N SD
month.
mʌnθ
 
Man Bahadur Lama finished tenth in their first major marathon earlier this month.
N A SD
He
hi
 
V
missed
mɪst
 
NVAR PSD
out
aʊt
 
NVAR PSD
on
ɑn(ɔn)
 
NVA
winning
ˈwɪnɪŋ
 
R D
the
ðə(ði)
 
NVAR SD
top
tɑp
tɔp
NVA S
prize
praɪz
 
N PSD
of
ʌv
 
 
100,000
 
 
N
rupees,
ruˈpiz
ˈrupiz
N J SD
or
ɔr
ər
 
$
 
 
 
964.
 
 
 
He missed out on winning the top prize of 100,000 rupees, or $964.
N ARJ SD
That
ðæt
NV SD
amount
əˈmaʊnt
NV
is
ɪz
NVAR SD
more
mɔr
RJPSD
than
ðæn
R D
the
ðə(ði)
NVA SD
average
ˈævərɪʤ
N AR
yearly
ˈjɪrli
N D
income
ˈɪnˌkʌm
NVAR PSD
in
ɪn
N
Nepal.
nəˈpɔl
 
That amount is more than the average yearly income in Nepal.
 
Shekhar
 
 
 
Pandey
 
 
V
was
wʌz
wɑz
R D
the
ðə(ði)
 
NV S
race
reɪs
 
N
organizer.
ˈɔrgəˌnaɪzər
 
 
Shekhar Pandey was the race organizer.
N A SD
He
hi
 
VA D
said,
sɛd
 
 
"I
 
V
was
wʌz
wɑz
N R D
quite
kwaɪt
 
VA D
amazed
əˈmeɪzd
 
N RJ SD
when
wɛn
 
 
I
 
N AR SD
first
fɜrst
 
VA D
learned
lɜrnd
ˈlɜrnɪd
N ARJ SD
that
ðæt
 
N A SD
these
ðiz
 
NV
monks
mʌŋks
 
NV D
were
wɜr
 
NVAR D
running.
ˈrʌnɪŋ
 
 
He said, “I was quite amazed when I first learned that these monks were running.
SD
They
ðeɪ
 
NV D
are
ɑr
 
AR SD
very
ˈvɛri
 
 
self-motivated
sɛlf - ˈmoʊtəˌveɪtəd
 
NV RJ SD
and
ænd
 
A
hardworking,
ˈhɑrˌdwɜrkɪŋ
 
SD
they
ðeɪ
 
NV D
are
ɑr
 
NV
training
ˈtreɪnɪŋ
 
N AR P D
by
baɪ
 
 
themselves.
ðɛmˈsɛlvz
ðəmˈsɛlvz
 
They are very self-motivated and hardworking, they are training by themselves.
SD
They
ðeɪ
 
NV D
are
ɑr
 
AR SD
very
ˈvɛri
 
NVA SD
young
jʌŋ
 
NV RJ SD
and
ænd
 
N J SD
if
ɪf
 
SD
they
ðeɪ
 
NV S
train
treɪn
 
NVAR SD
well,
wɛl
 
SD
they
ðeɪ
 
NV SD
have
hæv
 
NVAR SD
good
gʊd
gɪd
N A D
potential.
pəˈtɛnʃəl
pəˈtɛnʧəl
 
"
 
 
 
They are very young and if they train well, they have good potential.”
NVA D
One
wʌn
 
N PSD
of
ʌv
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV
monks,
mʌŋks
 
 
Chuldim
 
 
 
Sampo,
 
 
VA D
said
sɛd
 
R D
the
ðə(ði)
 
NVA SD
group
grup
 
NV
is
ɪz
 
VA D
excited.
ɪkˈsaɪtəd
ɪkˈsaɪtɪd
 
One of the monks, Chuldim Sampo, said the group is excited.
N A SD
He
hi
 
V
added,
ˈædəd
ˈædɪd
SD
"We
wi
 
NV SD
want
wɑnt
wɔnt
NV R PSD
to
tu
 
NV SD
show
ʃoʊ
 
NV SD
people
ˈpipəl
 
N ARJ SD
that
ðæt
 
NVAR SD
even
ˈiv(ə)n
 
NV
monks
mʌŋks
 
NV D
are
ɑr
 
A D
capable
ˈkeɪpəbəl
 
N PSD
of
ʌv
 
NVAR D
running.
ˈrʌnɪŋ
 
 
"
 
 
 
He added, “We want to show people that even monks are capable of running.”
 
I'm
aɪm
əm
N
Jonathan
ˈʤɑnəθən
 
N
Evans.
ˈɛvənz
 
 
I'm Jonathan Evans.
N AR SD
This
ðɪs
 
NV S
story
ˈstɔri
 
V
was
wʌz
wɑz
N AR SD
first
fɜrst
 
V
reported
ˌriˈpɔrtəd
rɪˈpɔrtəd
N AR P D
by
baɪ
 
R D
the
ðə(ði)
 
 
AFP.
 
 
 
This story was first reported by the AFP.
N
Jonathan
ˈʤɑnəθən
 
N
Evans
ˈɛvənz
 
VA
adapted
əˈdæptəd
əˈdæptɪd
N A SD
it
ɪt
 
JPSD
for
fɔr
 
NV
Learning
ˈlɜrnɪŋ
 
NVA
English.
ˈɪŋglɪʃ
ˈɪŋlɪʃ
 
Jonathan Evans adapted it for Learning English.
N
Mario
ˈmɑrioʊ
 
N
Ritter
ˈrɪtər
 
V
was
wʌz
wɑz
R D
the
ðə(ði)
 
N
editor.
ˈɛdətər
ˈɛdɪtər
 
Mario Ritter was the editor.
Copyright © 2017 en.asunokoe.com All Rights Reserved.