asunokoe.com / Let's learn English
    with International Phonetic Alphabet!
Help / Indicator  Show  Hide / US,KN  US / ToolTip  ON  Off  Ex  |       
Show/Hide : , , ,
Show/Hide Texts : , , )
Print page setting :   , Zoom ,   Print
All Sentences post to Sentences Player :   Show Sentences Player
[ad]
  • Terms of service
  • The operation confirmation / display confirmation of this page is done with the Google Chrome browser.
  • English sentences / phonetic symbols / explanations etc. may have incorrect descriptions.
  • There are some without explanation / phonetic symbols. Please use it under your own responsibility.
  • The main purpose of this page is to develop / verify Internet technology.
      We shall not be responsible for any loss, damages and troubles caused by this page.
      Dictionary data belongs to the public domain. The description content is not guaranteed.
  • You can use the javascript menu display / audio playback function etc. after loading is completed.
2018.MAR.12 : What Can Be Done for a Nuclear Deal with North Korea?
N AR SD
What
wʌt
 
NV SD
Can
kæn
 
NV SD
Be
bi
 
VA D
Done
dʌn
 
JPSD
for
fɔr
 
 
a
ə
N A SD
Nuclear
ˈnukliər
 
NVA SD
Deal
dil
 
N R PSD
with
wɪð
wɪθ
N AR S
North
nɔrθ
 
N
Korea?
kɔˈriə
kərˈriə
 
.
 
 
 
What Can Be Done for a Nuclear Deal with North Korea?.


N A SD
Many
ˈmɛni
 
NV SD
people
ˈpipəl
 
NV D
were
wɜr
 
VA
shocked
ʃɑkt
 
NVAR SD
last
læst
 
N SD
week
wik
 
N AR P D
by
baɪ
 
NV S
news
nuz
njuz
N PSD
of
ʌv
 
R D
the
ðə(ði)
 
VA
planned
plænd
 
NV D
talks
tɔks
 
N R PSD
between
bɪˈtwin
 
R D
the
ðə(ði)
 
N
leaders
ˈlidərz
 
N PSD
of
ʌv
 
R D
the
ðə(ði)
 
VA
United
juˈnaɪtəd
juˈnaɪtɪd
NV
States
steɪts
 
NV RJ SD
and
ænd
 
N AR S
North
nɔrθ
 
N
Korea.
kɔˈriə
kərˈriə
 
Many people were shocked last week by news of the planned talks between the leaders of the United States and North Korea.
 
U.
ju
 
 
S.
ɛs
 
N A SD
President
ˈprɛzəˌdɛnt
ˈprɛzɪdənt
N
Donald
ˈdɑnəld
 
NV
Trump
trʌmp
 
NV RJ SD
and
ænd
 
N AR S
North
nɔrθ
 
N A
Korean
kɔˈriən
 
N
leader
ˈlidər
 
N
Kim
kɪm
 
N
Jong
ʤɔŋ
 
N D
Un
ʌn
ˈjuˈɛn
NV D
are
ɑr
 
VA D
supposed
səˈpoʊzd
 
NV R PSD
to
tu
 
NVA SD
meet
mit
 
N AR P D
by
baɪ
 
NV SD
May.
meɪ
 
 
U.S. President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un are supposed to meet by May.
NV RJ SD
Yet
jɛt
 
N RJPSD
as
æz
 
N PSD
of
ʌv
 
N AR
Monday,
ˈmʌndi
ˈmʌnˌdeɪ
R D
the
ðə(ði)
 
VA
Associated
əˈsoʊsiˌeɪtəd
əˈsoʊʃiˌeɪtəd
NVA SD
Press
prɛs
 
VA D
noted
ˈnoʊtəd
ˈnoʊtɪd
N ARJ SD
that
ðæt
 
N AR S
North
nɔrθ
 
N A
Korean
kɔˈriən
 
N S
media
ˈmidiə
 
V D
had
hæd
 
NV RJ SD
yet
jɛt
 
NV R PSD
to
tu
 
V SD
confirm
kənˈfɜrm
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV D
meeting.
ˈmitɪŋ
 
 
Yet as of Monday, the Associated Press noted that North Korean media had yet to confirm the meeting.
 
A
ə
NVAR S
South
saʊθ
 
N A
Korean
kɔˈriən
 
N
spokesman
ˈspoʊksmən
 
VA D
said,
sɛd
 
 
"I
 
NV SD
feel
fil
 
 
they're
ðɛr
 
NVAR
approaching
əˈproʊʧɪŋ
 
N AR SD
this
ðɪs
 
NV SD
matter
ˈmætər
 
N R PSD
with
wɪð
wɪθ
NV
caution
ˈkɑʃən
ˈkɔʃən
NV RJ SD
and
ænd
 
SD
they
ðeɪ
 
NV SD
need
nid
 
NVA SD
time
taɪm
 
NV R PSD
to
tu
 
V S
organize
ˈɔrgəˌnaɪz
 
R D
their
ðɛr
 
N
stance.
stæns
 
 
"
 
 
 
A South Korean spokesman said, “I feel they're approaching this matter with caution and they need time to organize their stance.”
N
Observers
əbˈzɜrvərz
 
NV RJ SD
say
seɪ
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV D
meeting
ˈmitɪŋ
 
VA D
has
hæz
 
V
raised
reɪzd
 
N
expectations
ˌɛkspɛkˈteɪʃənz
 
N PSD
of
ʌv
 
NV SD
progress
ˈprɑˌgrɛs
prəˈgrɛs
NVAR PSD
in
ɪn
 
NV
resolving
riˈzɑlvɪŋ
 
R D
the
ðə(ði)
 
N A SD
nuclear
ˈnukliər
 
N SD
crisis
ˈkraɪsəs
 
NVAR PSD
on
ɑn(ɔn)
 
R D
the
ðə(ði)
 
N A
Korean
kɔˈriən
 
N D
peninsula.
pəˈnɪnsələ
 
 
Observers say the meeting has raised expectations of progress in resolving the nuclear crisis on the Korean peninsula.
NV RJPSD
But
bʌt
 
SD
they
ðeɪ
 
V SD
warn
wɔrn
 
R D
the
ðə(ði)
 
NVA S
process
ˈprɑˌsɛs
ˈprɔˌsɛs
NVA
leading
ˈlidɪŋ
 
NV R PSD
to
tu
 
N A
removal
rɪˈmuvəl
 
N PSD
of
ʌv
 
N AR SD
all
ɔl
 
N A SD
nuclear
ˈnukliər
 
N
weapons
ˈwɛpənz
 
A PSD
from
frʌm
frɑm
R D
the
ðə(ði)
 
N SD
area
ˈɛriə
 
NV
is
ɪz
 
NVA SD
complex.
ˈkɑmplɛks
kəmˈplɛks
 
But they warn the process leading to removal of all nuclear weapons from the area is complex.
NV SD
Can
kæn
 
 
a
ə
NVA SD
deal
dil
 
NV SD
be
bi
 
V
reached?
riʧt
 
 
Can a deal be reached?
NVAR PSD
On
ɑn(ɔn)
 
N AR
Saturday,
ˈsætərdi
ˈsæˌtɪˌdeɪ
NV
Trump
trʌmp
 
VA D
said
sɛd
 
D
his
hɪz
 
NV D
talks
tɔks
 
N R PSD
with
wɪð
wɪθ
N
Kim
kɪm
 
NV D
could
kʊd
 
NVA SD
end
ɛnd
 
N R PSD
with
wɪð
wɪθ
N AR SD
no
noʊ
 
N
agreement
əˈgrimənt
 
N J SD
or
ɔr
ər
SD
they
ðeɪ
 
NV D
could
kʊd
 
NV SD
be
bi
 
R D
"the
ðə(ði)
 
AR
greatest
ˈgreɪtəst
 
NVA SD
deal
dil
 
JPSD
for
fɔr
 
R D
the
ðə(ði)
 
NVA SD
world.
wɜrld
 
 
"
 
 
 
On Saturday, Trump said his talks with Kim could end with no agreement or they could be “the greatest deal for the world.”
 
Cheong
 
 
 
seong-chang
 
 
NV
is
ɪz
 
N A JP D
an
ən
 
N A SD
expert
ˈɛkspərt
 
NVAR PSD
on
ɑn(ɔn)
 
N AR S
North
nɔrθ
 
N
Korea
kɔˈriə
kərˈriə
N A PSD
at
æt
 
R D
the
ðə(ði)
 
 
Sejong
 
 
NV D
Institute
ˈɪnstəˌtut
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
NVAR S
South
saʊθ
 
N
Korea.
kɔˈriə
kərˈriə
 
Cheong Seong-chang is an expert on North Korea at the Sejong Institute in South Korea.
N A SD
He
hi
NV
is
ɪz
N A
hopeful
ˈhoʊpfəl
AR PSD
about
əˈbaʊt
R D
the
ðə(ði)
NV D
meeting.
ˈmitɪŋ
 
He is hopeful about the meeting.
N A SD
"It
ɪt
 
NV
is
ɪz
 
VA D
expected
ɪkˈspɛktəd
ɪkˈspɛktɪd
N ARJ SD
that
ðæt
 
N R SD
there
ðɛr
 
NV SD
will
wɪl
 
NV SD
be
bi
 
NVAR SD
more
mɔr
 
N AR
rapid
ˈræpəd
ˈræpɪd
NV SD
progress
ˈprɑˌgrɛs
prəˈgrɛs
NV P D
regarding
rəˈgɑrdɪŋ
rɪˈgɑrdɪŋ
R D
the
ðə(ði)
 
NVA
freezing
ˈfrizɪŋ
 
NV RJ SD
and
ænd
 
 
dismantling
 
 
N PSD
of
ʌv
 
R D
the
ðə(ði)
 
N AR S
North
nɔrθ
 
N A
Korean
kɔˈriən
 
N A SD
nuclear
ˈnukliər
 
NV SD
program
ˈproʊˌgræm
 
RJPSD
than
ðæn
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
R D
the
ðə(ði)
 
N AR PSD
past,
pæst
 
 
“It is expected that there will be more rapid progress regarding the freezing and dismantling of the North Korean nuclear program than in the past,
N RJPSD
as
æz
 
R D
the
ðə(ði)
 
N
leaders
ˈlidərz
 
N PSD
of
ʌv
 
R D
the
ðə(ði)
 
 
U.
ju
 
 
S.
ɛs
 
NV RJ SD
and
ænd
 
N AR S
North
nɔrθ
 
N
Korea
kɔˈriə
kərˈriə
NV SD
will
wɪl
 
NVA SD
meet
mit
 
RJ D
directly
dəˈrɛktli
 
N AR SD
this
ðɪs
 
NVA SD
time,
taɪm
 
 
"
 
 
N A SD
he
hi
 
VA D
said.
sɛd
 
 
as the leaders of the U.S. and North Korea will meet directly this time,” he said.
N
Experts
ˈɛkspərts
 
V SD
suggest
səgˈʤɛst
 
N AR S
North
nɔrθ
 
N
Korea
kɔˈriə
kərˈriə
NV D
could
kʊd
 
NV SD
offer
ˈɔfər
 
NV R PSD
to
tu
 
NVAR SD
stop
stɑp
 
NVA D
developing
dɪˈvɛləpɪŋ
 
A
intercontinental
ˌɪntərˌkɑntəˈnɛntəl
 
A
ballistic
bəˈlɪstɪk
 
N A
missiles
ˈmɪsəlz
 
N
(ICBM)
ˌaisibiˈem
 
 
.
 
 
 
Experts suggest North Korea could offer to stop developing intercontinental ballistic missiles (ICBM).
R D
The
ðə(ði)
 
N A SD
country
ˈkʌntri
 
VA D
has
hæz
 
VA D
said
sɛd
 
N A D
its
ɪts
 
N A
missiles
ˈmɪsəlz
 
NV SD
can
kæn
 
NV SD
hit
hɪt
 
R D
the
ðə(ði)
 
VA
United
juˈnaɪtəd
juˈnaɪtɪd
NV
States.
steɪts
 
 
The country has said its missiles can hit the United States.
R D
The
ðə(ði)
 
N
experts
ˈɛkspərts
 
V SD
believe
bɪˈliv
 
N ARJ SD
that
ðæt
 
N AR S
North
nɔrθ
 
N
Korea
kɔˈriə
kərˈriə
NV D
could
kʊd
 
V SD
announce
əˈnaʊns
 
N A JP D
an
ən
 
N A
extension
ɪkˈstɛnʃən
 
N PSD
of
ʌv
 
N A D
its
ɪts
 
NV SD
freeze
friz
 
NVAR PSD
on
ɑn(ɔn)
 
N A S
missile
ˈmɪsəl
 
NV RJ SD
and
ænd
 
N A SD
nuclear
ˈnukliər
 
NV
tests.
tɛsts
 
 
The experts believe that North Korea could announce an extension of its freeze on missile and nuclear tests.
SD
They
ðeɪ
 
RJ SD
also
ˈɔlsoʊ
 
NV RJ SD
say
seɪ
 
R D
the
ðə(ði)
 
N AR S
North
nɔrθ
 
NV D
could
kʊd
 
NVAR SD
even
ˈiv(ə)n
 
NV SD
offer
ˈɔfər
 
NV R PSD
to
tu
 
V SD
reduce
rəˈdus
rɪˈdus
R D
the
ðə(ði)
 
NV SD
amount
əˈmaʊnt
 
N PSD
of
ʌv
 
N A SD
nuclear
ˈnukliər
 
NV
materials
məˈtɪriəlz
 
N A SD
it
ɪt
 
VA D
has
hæz
 
VA
saved
seɪvd
 
JPSD
for
fɔr
 
NV D
making
ˈmeɪkɪŋ
 
N A SD
nuclear
ˈnukliər
 
N
weapons.
ˈwɛpənz
 
 
They also say the North could even offer to reduce the amount of nuclear materials it has saved for making nuclear weapons.
N A SD
It
ɪt
 
NV
is
ɪz
 
A
unclear
ənˈklɪr
 
N AR SD
what
wʌt
 
R D
the
ðə(ði)
 
 
U.
ju
 
 
S.
ɛs
 
N SD
government
ˈgʌvərmənt
ˈgʌvərnmənt
NVA D
might
maɪt
 
NV SD
offer
ˈɔfər
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
NVA SD
return.
rɪˈtɜrn
 
 
It is unclear what the U.S. government might offer in return.
R D
The
ðə(ði)
 
NV
Trump
trʌmp
 
N SD
administration
ædˌmɪnɪˈstreɪʃən
 
NV
is
ɪz
 
VA D
concerned
kənˈsɜrnd
 
AR PSD
about
əˈbaʊt
 
NV
offering
ˈɔfərɪŋ
ˈɔfrɪŋ
NV SD
help
hɛlp
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
NV SD
exchange
ɪksˈʧeɪnʤ
 
JPSD
for
fɔr
 
NV
promises.
ˈprɑməsəz
 
 
The Trump administration is concerned about offering help in exchange for promises.
N
Officials
əˈfɪʃəlz
 
NV SD
note
noʊt
 
N ARJ SD
that
ðæt
 
N AR S
North
nɔrθ
 
N
Korea
kɔˈriə
kərˈriə
VA D
failed
feɪld
 
NV R PSD
to
tu
 
NV SD
honor
ˈɑnər
 
AR
earlier
ˈɜrliər
 
N
agreements.
əˈgrimənts
 
 
Officials note that North Korea failed to honor earlier agreements.
N
Experts
ˈɛkspərts
 
V SD
suggest
səgˈʤɛst
 
R D
the
ðə(ði)
 
 
U.
ju
 
 
S.
ɛs
 
NV D
would
wʊd
 
N AR D
likely
ˈlaɪkli
 
NV SD
demand
dɪˈmænd
 
N ARJ SD
that
ðæt
 
N A SD
international
ˌɪntərˈnæʃənəl
ˌɪnərˈnæʃənəl
N
inspectors
ɪnˈspɛktərz
 
NV SD
be
bi
 
NVA P
given
ˈgɪvən
ˈgɪvɪn
N D
permission
pərˈmɪʃən
 
NV R PSD
to
tu
 
V
verify
ˈvɛrəˌfaɪ
 
AR SD
any
ˈɛni
 
NV SD
freeze
friz
 
N J SD
or
ɔr
ər
NV SD
break
breɪk
 
NVAR PSD
up
ʌp
 
N PSD
of
ʌv
 
R D
the
ðə(ði)
 
N A SD
nuclear
ˈnukliər
 
NV SD
program.
ˈproʊˌgræm
 
 
Experts suggest the U.S. would likely demand that international inspectors be given permission to verify any freeze or break up of the nuclear program.
N ARJ SD
Only
ˈoʊnli
 
N ARJ SD
then,
ðɛn
 
SD
they
ðeɪ
 
NV RJ SD
say,
seɪ
 
NV D
would
wʊd
 
A D
economic
ˌɛkəˈnɑmɪk
ˌikəˈnɑmɪk
NV
actions
ˈækʃənz
 
PSD
against
əˈgɛnst
əˈgeɪnst
R D
the
ðə(ði)
 
N AR S
North
nɔrθ
 
NV SD
be
bi
 
VA
reduced.
rəˈdust
rɪˈdust
 
Only then, they say, would economic actions against the North be reduced.
RJ SD
However,
ˌhaʊˈɛvər
 
R D
the
ðə(ði)
 
 
U.
ju
 
 
S.
ɛs
 
N SD
government
ˈgʌvərmənt
ˈgʌvərnmənt
NV D
would
wʊd
 
NV SD
have
hæv
 
NV R PSD
to
tu
 
NV SD
offer
ˈɔfər
 
NVAR D
something
ˈsʌmθɪŋ
 
N ARJ SD
that
ðæt
 
N AR S
North
nɔrθ
 
N
Korea
kɔˈriə
kərˈriə
NV
wants
wɑnts
wɔnts
NVAR PSD
in
ɪn
 
NVA SD
return.
rɪˈtɜrn
 
 
However, the U.S. government would have to offer something that North Korea wants in return.
NVA SD
Go
goʊ
 
 
myong-hyun
     - ˈhaɪən
 
NV
is
ɪz
 
 
a
ə
N AR S
North
nɔrθ
 
N
Korea
kɔˈriə
kərˈriə
N A SD
expert
ˈɛkspərt
 
N R PSD
with
wɪð
wɪθ
R D
the
ðə(ði)
 
 
Asan
 
 
NV D
Institute
ˈɪnstəˌtut
 
JPSD
for
fɔr
 
NV SD
Policy
ˈpɑləsi
 
NV
Studies
ˈstʌdiz
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
N
Seoul.
soʊl
 
 
Go Myong-Hyun is a North Korea expert with the Asan Institute for Policy Studies in Seoul.
N A SD
He
hi
 
VA D
said,
sɛd
 
NVAR PSD
"In
ɪn
 
NV SD
order
ˈɔrdər
 
NV R PSD
to
tu
 
NV SD
make
meɪk
 
R D
the
ðə(ði)
 
N AR SD
whole
hoʊl
 
NVA S
process
ˈprɑˌsɛs
ˈprɔˌsɛs
A
successful,
səkˈsɛsfəl
 
JPSD
for
fɔr
 
N A SD
which
wɪʧ
 
N
Donald
ˈdɑnəld
 
NV
Trump
trʌmp
 
NV SD
will
wɪl
 
NV SD
be
bi
 
A SD
responsible,
riˈspɑnsəbəl
 
N A SD
he
hi
 
NV D
would
wʊd
 
NV SD
have
hæv
 
NV R PSD
to
tu
 
V SD
provide
prəˈvaɪd
 
A D
economic
ˌɛkəˈnɑmɪk
ˌikəˈnɑmɪk
NV
concessions.
kənˈsɛʃənz
 
 
"
 
 
 
He said, “In order to make the whole process successful, for which Donald Trump will be responsible, he would have to provide economic concessions.”
AR SD
Both
boʊθ
 
NV
sides
saɪdz
 
NV SD
have
hæv
 
V
acted
ˈæktəd
ˈæktɪd
NV R PSD
to
tu
 
NVA SD
moderate
ˈmɑdərət
ˈmɑdəˌreɪt
R D
the
ðə(ði)
 
N SD
situation.
ˌsɪʧuˈeɪʃən
 
 
Both sides have acted to moderate the situation.
N AR S
North
nɔrθ
 
N
Korea
kɔˈriə
kərˈriə
NV RJ SD
and
ænd
 
R D
the
ðə(ði)
 
VA
United
juˈnaɪtəd
juˈnaɪtɪd
NV
States
steɪts
 
NV SD
have
hæv
 
NVA D
made
meɪd
 
R D
the
ðə(ði)
 
N D
possibility
ˌpɑsəˈbɪləti
 
N PSD
of
ʌv
 
NV D
talks
tɔks
 
NVAR SD
more
mɔr
 
N AR D
likely
ˈlaɪkli
 
N AR P D
by
baɪ
 
NV
easing
ˈizɪŋ
 
NV
tensions.
ˈtɛnʧənz
 
 
North Korea and the United States have made the possibility of talks more likely by easing tensions.
R D
The
ðə(ði)
 
N AR S
North
nɔrθ
 
N A
Korean
kɔˈriən
 
N SD
government
ˈgʌvərmənt
ˈgʌvərnmənt
VA D
has
hæz
 
N RJ SD
not
nɑt
 
V
tested
ˈtɛstəd
ˈtɛstɪd
N A SD
nuclear
ˈnukliər
 
N
weapons
ˈwɛpənz
 
N J SD
or
ɔr
ər
NVAR SD
long
lɔŋ
 
NV S
distance
ˈdɪstəns
 
N A
missiles
ˈmɪsəlz
 
RJPSD
since
sɪns
 
N
November
noʊˈvɛmbər
 
N PSD
of
ʌv
 
NVAR SD
last
læst
 
N SD
year.
jɪr
 
 
The North Korean government has not tested nuclear weapons or long distance missiles since November of last year.
R D
The
ðə(ði)
 
 
U.
ju
 
 
S.
ɛs
 
NVAR SD
side
saɪd
 
VA D
has
hæz
 
V
dropped
drɑpt
 
N A D
its
ɪts
 
NV SD
condition
kənˈdɪʃən
 
N ARJ SD
that
ðæt
 
N AR S
North
nɔrθ
 
N
Korea
kɔˈriə
kərˈriə
NV SD
take
teɪk
 
N AR SD
real
riəl
 
NV
measures
ˈmɛʒərz
 
NV R PSD
to
tu
 
NVA SD
end
ɛnd
 
N A D
its
ɪts
 
N A SD
nuclear
ˈnukliər
 
NV SD
program
ˈproʊˌgræm
 
RJPSD
before
bɪˈfɔr
ˌbiˈfɔr
NV D
talks
tɔks
 
NV SD
can
kæn
 
NV SD
begin.
bɪˈgɪn
 
 
The U.S. side has dropped its condition that North Korea take real measures to end its nuclear program before talks can begin.
R D
The
ðə(ði)
 
NV
Trump
trʌmp
 
N SD
administration,
ædˌmɪnɪˈstreɪʃən
 
RJ SD
however,
ˌhaʊˈɛvər
 
NV
says
sɛz
sɪz
N A D
its
ɪts
 
N AR D
"maximum
ˈmæksəməm
 
NV S
pressure"
ˈprɛʃər
 
NV S
campaign
kæmˈpeɪn
 
NV SD
will
wɪl
 
NV SD
remain
rɪˈmeɪn
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
NV SD
place
pleɪs
 
JPSD
until
ənˈtɪl
 
 
a
ə
NVA SD
deal
dil
 
NV
is
ɪz
 
V
reached.
riʧt
 
 
The Trump administration, however, says its “maximum pressure” campaign will remain in place until a deal is reached.
R D
The
ðə(ði)
 
 
U.
ju
 
 
S.
ɛs
 
VA D
has
hæz
 
NV
led
lɛd
 
NV
efforts
ˈɛfərts
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
R D
the
ðə(ði)
 
VA
United
juˈnaɪtəd
juˈnaɪtɪd
N
Nations
ˈneɪʃənz
 
N A SD
Security
sɪˈkjʊrəti
 
N A D
Council
ˈkaʊnsəl
 
NV R PSD
to
tu
 
NVA SD
put
pʊt
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
NV SD
place
pleɪs
 
NV
sanctions
ˈsæŋkʃənz
ˈsæŋʃənz
N ARJ SD
that
ðæt
 
NV SD
have
hæv
 
NVA SD
cost
kɑst
kɔst
N AR S
North
nɔrθ
 
N
Korea
kɔˈriə
kərˈriə
N
billions
ˈbɪljənz
 
N PSD
of
ʌv
 
N
dollars
ˈdɑlərz
ˈdɔlərz
NVAR PSD
in
ɪn
 
NVA SD
trade.
treɪd
 
 
The U.S. has led efforts in the United Nations Security Council to put in place sanctions that have cost North Korea billions of dollars in trade.
N A SD
Security
sɪˈkjʊrəti
 
N A D
Council
ˈkaʊnsəl
 
NV
measures
ˈmɛʒərz
 
RJ SD
also
ˈɔlsoʊ
 
NV SD
have
hæv
 
VA
punished
ˈpʌnɪʃt
 
N
individuals
ˌɪndəˈvɪʤəwəlz
 
NV RJ SD
and
ænd
 
NV
companies
ˈkʌmpəniz
 
VA
linked
lɪŋkt
 
NV R PSD
to
tu
 
R D
the
ðə(ði)
 
N AR S
North
nɔrθ
 
N A
Korean
kɔˈriən
 
N SD
government.
ˈgʌvərmənt
ˈgʌvərnmənt
 
Security Council measures also have punished individuals and companies linked to the North Korean government.
NV
Concerns
kənˈsɜrnz
AR PSD
about
əˈbaʊt
N AR S
North
nɔrθ
N
Korea's
ˈkɔriəz
NVAR SD
true
tru
NV
goals.
goʊlz
 
Concerns about North Korea's true goals.
N AR SD
Some
sʌm
 
N
experts
ˈɛkspərts
 
NV D
are
ɑr
 
VA D
concerned
kənˈsɜrnd
 
N ARJ SD
that
ðæt
 
N AR S
North
nɔrθ
 
N
Korea
kɔˈriə
kərˈriə
NV D
could
kʊd
 
NV SD
be
bi
 
NVA S
seeking
ˈsikɪŋ
 
NV R PSD
to
tu
 
NV SD
delay
dɪˈleɪ
 
N A SD
international
ˌɪntərˈnæʃənəl
ˌɪnərˈnæʃənəl
NV D
action
ˈækʃən
 
NV J SD
while
waɪl
 
NV
strengthening
ˈstrɛŋθənɪŋ
 
N A D
its
ɪts
 
N A SD
nuclear
ˈnukliər
 
NV SD
program.
ˈproʊˌgræm
 
 
Some experts are concerned that North Korea could be seeking to delay international action while strengthening its nuclear program.
N AR SD
Some
sʌm
 
N
experts
ˈɛkspərts
 
NV SD
think
θɪŋk
 
N AR S
North
nɔrθ
 
N
Korea
kɔˈriə
kərˈriə
VA D
has
hæz
 
A PSD
from
frʌm
frɑm
 
13
 
 
NV R PSD
to
tu
 
 
30
 
 
N A SD
nuclear
ˈnukliər
 
N
weapons.
ˈwɛpənz
 
 
Some experts think North Korea has from 13 to 30 nuclear weapons.
R D
The
ðə(ði)
 
N AR S
North
nɔrθ
 
V
continues
kənˈtɪnjuz
 
NV R PSD
to
tu
 
NV S
produce
ˈproʊdus
prəˈdus
N A SD
nuclear
ˈnukliər
 
NV SD
fuel,
ˈfjuəl
fjul
 
plutonium,
 
 
N A PSD
at
æt
 
N A D
its
ɪts
 
 
Yongbyon
 
 
N A SD
nuclear
ˈnukliər
 
NVA S
center.
ˈsɛntər
ˈsɛnər
 
The North continues to produce nuclear fuel, plutonium, at its Yongbyon nuclear center.
N
Experts
ˈɛkspərts
 
NV RJ SD
say
seɪ
 
N A SD
it
ɪt
 
NV D
could
kʊd
 
NV SD
take
teɪk
 
N D
years
jɪrz
jərz
JPSD
for
fɔr
 
N
inspectors
ɪnˈspɛktərz
 
NV R PSD
to
tu
 
V SD
confirm
kənˈfɜrm
 
N ARJ SD
that
ðæt
 
R D
the
ðə(ði)
 
N A D
production
prəˈdʌkʃən
 
V D
had
hæd
 
NV D
been
bɪn
bən
VA
stopped.
stɑpt
 
 
Experts say it could take years for inspectors to confirm that the production had been stopped.
NVAR PSD
In
ɪn
 
N ARJ SD
that
ðæt
 
NVA SD
time,
taɪm
 
SD
they
ðeɪ
 
NV RJ SD
say,
seɪ
 
N AR S
North
nɔrθ
 
N
Korea
kɔˈriə
kərˈriə
NV D
could
kʊd
 
NV SD
add
æd
 
NV R PSD
to
tu
 
N A D
its
ɪts
 
N A SD
nuclear
ˈnukliər
 
N
weapons
ˈwɛpənz
 
 
stockpile.
 
 
 
In that time, they say, North Korea could add to its nuclear weapons stockpile.
R D
The
ðə(ði)
 
Asan
 
NV D
Institute's
ˈɪnstəˌtuts
NVA SD
Go
goʊ
 
myong-hyun
     - ˈhaɪən
VA D
said,
sɛd
 
The Asan Institute's Go Myong-Hyun said,
N J SD
"If
ɪf
 
N AR S
North
nɔrθ
 
N
Korea
kɔˈriə
kərˈriə
NV SD
can
kæn
 
NV SD
have
hæv
 
N A SD
nuclear
ˈnukliər
 
N
weapons
ˈwɛpənz
 
JPSD
for
fɔr
 
R D
the
ðə(ði)
 
N AR PSD
next
nɛkst
 
 
20
 
 
N D
years
jɪrz
jərz
NVAR PSD
in
ɪn
 
R D
the
ðə(ði)
 
NVA S
process
ˈprɑˌsɛs
ˈprɔˌsɛs
N PSD
of
ʌv
 
N A SD
nuclear
ˈnukliər
 
N D
disarmament,
dɪˈsɑrməmənt
 
N ARJ SD
then
ðɛn
 
N AR S
North
nɔrθ
 
N
Korea
kɔˈriə
kərˈriə
V
becomes
bɪˈkʌmz
 
 
a
ə
N
de
di
 
 
facto
 
 
N A SD
nuclear
ˈnukliər
 
NVA SD
state.
steɪt
 
 
"
 
 
 
“If North Korea can have nuclear weapons for the next 20 years in the process of nuclear disarmament, then North Korea becomes a de facto nuclear state.”
N A SD
Many
ˈmɛni
NV
issues,
ˈɪʃuz
NV
sides
saɪdz
NV R PSD
to
tu
NV SD
be
bi
VA D
considered.
kənˈsɪdərd
 
Many issues, sides to be considered.
NVAR S
South
saʊθ
 
N A
Korean
kɔˈriən
 
N A SD
President
ˈprɛzəˌdɛnt
ˈprɛzɪdənt
NV S
Moon
mun
 
 
jae-in
ʤeɪ - ɪn
 
NV
is
ɪz
 
NV R PSD
to
tu
 
NVA SD
hold
hoʊld
 
NV D
talks
tɔks
 
N R PSD
with
wɪð
wɪθ
N
Kim
kɪm
 
N
Jong
ʤɔŋ
 
N D
Un
ʌn
ˈjuˈɛn
NVAR PSD
in
ɪn
 
N D
April
ˈeɪprəl
 
RJPSD
before
bɪˈfɔr
ˌbiˈfɔr
R D
the
ðə(ði)
 
V
proposed
prəˈpoʊzd
 
NV D
meeting
ˈmitɪŋ
 
N R PSD
with
wɪð
wɪθ
R D
the
ðə(ði)
 
 
U.
ju
 
 
S.
ɛs
 
N A SD
president.
ˈprɛzəˌdɛnt
ˈprɛzɪdənt
 
ムン・ジェイン韓国大統領は、4月に金正日(キム・ジョンイル)議長と会談する予定です。
NV S
Moon
mun
 
NV RJ SD
and
ænd
 
N
Kim
kɪm
 
NV D
are
ɑr
 
VA D
expected
ɪkˈspɛktəd
ɪkˈspɛktɪd
NV R PSD