asunokoe.com / Let's learn English
    with International Phonetic Alphabet!
Help / Indicator  Show  Hide / US,KN  US / ToolTip  ON  Off  Ex  |       
Show/Hide : , , ,
Show/Hide Texts : , , )
Print page setting :   , Zoom ,   Print
All Sentences post to Sentences Player :   Show Sentences Player
[ad]
  • Terms of service
  • The operation confirmation / display confirmation of this page is done with the Google Chrome browser.
  • English sentences / phonetic symbols / explanations etc. may have incorrect descriptions.
  • There are some without explanation / phonetic symbols. Please use it under your own responsibility.
  • The main purpose of this page is to develop / verify Internet technology.
      We shall not be responsible for any loss, damages and troubles caused by this page.
      Dictionary data belongs to the public domain. The description content is not guaranteed.
  • You can use the javascript menu display / audio playback function etc. after loading is completed.
2018.FEB.19 : Mosquito Nets Widely Used for Fishing, Study Finds
NV D
Mosquito
məˈskitoʊ
 
NV
Nets
nɛts
 
R
Widely
ˈwaɪdli
 
VA D
Used
juzd
just
JPSD
for
fɔr
 
NVA
Fishing,
ˈfɪʃɪŋ
 
NV S
Study
ˈstʌdi
 
NV
Finds.
faɪndz
 
 
Mosquito Nets Widely Used for Fishing, Study Finds.


NV D
Mosquito
məˈskitoʊ
 
NV
nets
nɛts
 
N R
usually
ˈjuʒəwəli
ˈjuʒəli
NV D
are
ɑr
 
VA D
used
juzd
just
NV R PSD
to
tu
 
V SD
prevent
prɪˈvɛnt
 
R D
the
ðə(ði)
 
NVA SD
spread
sprɛd
 
N PSD
of
ʌv
 
NV
diseases
dɪˈzizəz
dɪˈzizɪz
N A SD
which
wɪʧ
 
NV D
are
ɑr
 
VA D
passed
pæst
 
N AR P D
by
baɪ
 
NV D
mosquito
məˈskitoʊ
 
NV
bites.
baɪts
 
 
Mosquito nets usually are used to prevent the spread of diseases which are passed by mosquito bites.
A D
Those
ðoʊz
 
V
treated
ˈtritəd
ˈtritɪd
N R PSD
with
wɪð
wɪθ
N SD
insect
ˈɪnˌsɛkt
 
NVA D
killing
ˈkɪlɪŋ
 
N SD
substance
ˈsʌbstəns
 
NV SD
have
hæv
 
NV D
been
bɪn
bən
R SD
especially
əˈspɛʃli
əˈspɛʃəli
A
successful
səkˈsɛsfəl
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV S
fight
faɪt
 
NV R PSD
to
tu
 
PSD
against
əˈgɛnst
əˈgeɪnst
N
malaria.
məˈlɛriə
 
 
Those treated with insect killing substance have been especially successful in the fight to against malaria.
NV RJPSD
But,
bʌt
 
NV
nets
nɛts
 
NVARJ SD
now
naʊ
 
NV D
are
ɑr
 
RJ SD
also
ˈɔlsoʊ
 
NVA D
being
ˈbiɪŋ
 
VA D
used
juzd
just
JPSD
for
fɔr
 
NVA D
catching
ˈkæʧɪŋ
 
NV S
fish
fɪʃ
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
N A SD
many
ˈmɛni
 
N A D
tropical
ˈtrɑpɪkəl
 
N
areas,
ˈɛriəz
 
 
a
ə
NVAR SD
new
nu
nju
NV S
study
ˈstʌdi
 
NV
says.
sɛz
sɪz
 
But, nets now are also being used for catching fish in many tropical areas, a new study says.
R D
The
ðə(ði)
 
NV
nets'
nɛts
 
N
effectiveness
ɪˈfɛktɪvnəs
ˈifɛktɪvnəs
NV
is
ɪz
 
NVA
worrying
ˈwɜriɪŋ
 
N AR SD
some
sʌm
 
N
experts
ˈɛkspərts
 
AR PSD
about
əˈbaʊt
 
N A SD
possible
ˈpɑsəbəl
 
NV S
harm
hɑrm
 
NV R PSD
to
tu
 
NV S
fish
fɪʃ
 
N
populations.
ˌpɑpjəˈleɪʃənz
 
 
The nets' effectiveness is worrying some experts about possible harm to fish populations.
R D
The
ðə(ði)
 
NV S
study
ˈstʌdi
 
V
was
wʌz
wɑz
V
published
ˈpʌblɪʃt
 
N AR P D
by
baɪ
 
R D
the
ðə(ði)
 
NVAR SD
free
fri
 
AR
online
ˈɔnˌlaɪn
 
NV
journal
ˈʤɜrnəl
 
 
PLOS
 
 
NVA D
ONE.
wʌn
 
 
The study was published by the free online journal PLOS ONE.
R D
The
ðə(ði)
NV S
study's
ˈstʌdi's
N
writers
ˈraɪtərz
NV RJ SD
say
seɪ
N SD
poverty
ˈpɑvərti
NV
is
ɪz
R D
the
ðə(ði)
NVAR S
main
meɪn
NV SD
reason
ˈrizən
JPSD
for
fɔr
NV D
mosquito
məˈskitoʊ
NV R
net
nɛt
NVA
fishing.
ˈfɪʃɪŋ
 
The study's writers say poverty is the main reason for mosquito net fishing.
SD
They
ðeɪ
 
NV RJ SD
say
seɪ
 
NV
efforts
ˈɛfərts
 
NV R PSD
to
tu
 
NVA S
limit
ˈlɪmət
 
NV SD
use
juz
jus
N PSD
of
ʌv
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV SD
method
ˈmɛθəd
 
NVA D
might
maɪt
 
NVA SD
hurt
hɜrt
 
NV SD
people
ˈpipəl
 
N SD
who
hu
 
VAR SD
live
lɪv
laɪv
NVAR PSD
on
ɑn(ɔn)
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV S
edge
ɛʤ
 
N PSD
of
ʌv
 
N
survival.
sərˈvaɪvəl
 
 
They say efforts to limit use of the method might hurt people who live on the edge of survival.
NVA D
Catching
ˈkæʧɪŋ
 
N A SD
many
ˈmɛni
 
NV S
fish
fɪʃ
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
N A SD
many
ˈmɛni
 
NV
places.
ˈpleɪsəz
ˈpleɪsɪz
 
Catching many fish in many places.
 
insecticide-treated
ɪnˈsɛktəˌsaɪd - ˈtritəd
 
NV D
mosquito
məˈskitoʊ
 
NV
nets
nɛts
 
NV D
are
ɑr
 
VA D
used
juzd
just
NV R PSD
to
tu
 
NVA SD
cover
ˈkʌvər
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV SD
place
pleɪs
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
N A SD
which
wɪʧ
 
 
a
ə
NV SD
person
ˈpɜrsən
 
NV
sleeps
slips
 
NV R PSD
to
tu
 
V SD
prevent
prɪˈvɛnt
 
NV
mosquitos
məˈskitoʊz
 
A PSD
from
frʌm
frɑm
NVA D
biting
ˈbaɪtɪŋ
 
A SD
them.
ðɛm
 
 
Insecticide-treated mosquito nets are used to cover the place in which a person sleeps to prevent mosquitos from biting them.
R D
The
ðə(ði)
 
NV
nets
nɛts
 
NV D
are
ɑr
 
V J
provided
prəˈvaɪdəd
prəˈvaɪdɪd
R
widely,
ˈwaɪdli
 
R SD
often
ˈɔfən
ˈɔftən
N A PSD
at
æt
 
 
low-cost
loʊ - kɑst
 
N J SD
or
ɔr
ər
NVAR SD
even
ˈiv(ə)n
 
NVAR SD
free.
fri
 
 
The nets are provided widely, often at low-cost or even free.
R D
The
ðə(ði)
 
NVA SD
World
wɜrld
 
N S
Health
hɛlθ
 
N D
Organization
ˌɔrgənəˈzeɪʃən
 
NV
says
sɛz
sɪz
NV D
access
ˈækˌsɛs
 
NV R PSD
to
tu
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV
nets
nɛts
 
V
helped
hɛlpt
 
NV SD
reach
riʧ
 
 
a
ə
NV SD
drop
drɑp
drɔp
NVAR PSD
in
ɪn
 
N
malaria
məˈlɛriə
 
N
deaths.
dɛθs
 
 
The World Health Organization says access to the nets helped reach a drop in malaria deaths.
R D
The
ðə(ði)
 
N SD
WHO
hu
 
NVA D
found
faʊnd
 
 
a
ə
 
60
 
 
N AR SD
percent
pərˈsɛnt
 
N
reduction
rəˈdʌkʃən
riˈdʌkʃən
A PSD
from
frʌm
frɑm
 
2000
 
 
NV R PSD
to
tu
 
 
2015.
 
 
 
The WHO found a 60 percent reduction from 2000 to 2015.
NVAR SD
More
mɔr
 
RJPSD
than
ðæn
 
 
150
 
 
N A D
million
ˈmɪljən
 
NV
nets
nɛts
 
NV D
were
wɜr
 
NVA P
given
ˈgɪvən
ˈgɪvɪn
NV R PSD
to
tu
 
N
countries
ˈkʌntriz
 
N RJ SD
where
wɛr
 
N
malaria
məˈlɛriə
 
V
exists
ɪgˈzɪsts
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
 
2015.
 
 
 
More than 150 million nets were given to countries where malaria exists in 2015.
 
Rebecca
 
 
NVAR PSD
Short
ʃɔrt
 
NV
is
ɪz
 
R D
the
ðə(ði)
 
NVA SD
lead
lid
lɛd
N
investigator
ɪnˈvɛstəˌgeɪtər
 
N PSD
of
ʌv
 
R D
the
ðə(ði)
 
NVAR SD
new
nu
nju
NV SD
research.
riˈsɜrʧ
ˈrisərʧ
 
Rebecca Short is the lead investigator of the new research.
N A SD
She
ʃi
NV
is
ɪz
NV
studying
ˈstʌdiɪŋ
JPSD
for
fɔr
N R D
her
hɜr
NV
doctorate
ˈdɑktərət
NVAR PSD
in
ɪn
R D
the
ðə(ði)
N SD
ocean
ˈoʊʃən
NV
resources
ˈrisɔrsɪz
NVA S
field
fild
N A PSD
at
æt
N A D
Imperial
ɪmˈpɪriəl
N A SD
College
ˈkɑlɪʤ
N
London.
ˈlʌndən
 
She is studying for her doctorate in the ocean resources field at Imperial College London.
NVAR PSD
Short
ʃɔrt
 
NV
is
ɪz
 
VA
based
beɪst
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
N
Mozambique.
ˌmoʊzæmˈbik
ˌmoʊzəmˈbik
 
Short is based in Mozambique.
N A SD
She
ʃi
 
NV
says
sɛz
sɪz
N A SD
she
ʃi
 
NV
sees
siz
 
N A SD
many
ˈmɛni
 
NV SD
people
ˈpipəl
 
N R SD
there
ðɛr
 
NV
using
ˈjuzɪŋ
 
N
insecticide
ɪnˈsɛktəˌsaɪd
 
V
treated
ˈtritəd
ˈtritɪd
NV
nets
nɛts
 
NV R PSD
to
tu
 
NV S
fish.
fɪʃ
 
 
She says she sees many people there using insecticide treated nets to fish.
NVA
Fishing
ˈfɪʃɪŋ
 
N AR SD
this
ðɪs
 
NVAR SD
way
weɪ
 
NV
is
ɪz
 
NVAR SD
easy
ˈizi
 
NV RJ SD
and
ænd
 
NVAR SD
low
loʊ
 
NVA SD
cost.
kɑst
kɔst
 
Fishing this way is easy and low cost.
NV RJPSD
But,
bʌt
 
N AR SD
this
ðɪs
 
NV D
could
kʊd
 
NV SD
result
rɪˈzʌlt
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
N AR
higher
ˈhaɪər
 
NV
numbers
ˈnʌmbərz
 
N PSD
of
ʌv
 
N
fishermen
ˈfɪʃərmɪn
 
NV RJ SD
and
ænd
 
V
decreasing
dɪˈkrisɪŋ
ˈdiˌkrisɪŋ
NV
numbers
ˈnʌmbərz
 
N PSD
of
ʌv
 
N A JP D
an
ən
 
R S
already
ɔlˈrɛdi
ɔˈrɛdi
NVA
limited
ˈlɪmətəd
ˈlɪmɪtɪd
NVAR SD
supply
səˈplaɪ
ˈsʌpli
N PSD
of
ʌv
 
NV S
fish.
fɪʃ
 
 
But, this could result in higher numbers of fishermen and decreasing numbers of an already limited supply of fish.
NVAR PSD
Short
ʃɔrt
 
NV RJ SD
and
ænd
 
N R D
her
hɜr
 
N
coworkers
ˈkoʊˈwɜrkərz
 
V D
did
dɪd
 
 
a
ə
NVAR SD
small
smɔl
 
AR
online
ˈɔnˌlaɪn
 
NV S
study
ˈstʌdi
 
NV R PSD
to
tu
 
V SD
learn
lɜrn
 
AR PSD
about
əˈbaʊt
 
R D
the
ðə(ði)
 
NVA S
size
saɪz
 
N PSD
of
ʌv
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV SD
issue.
ˈɪʃu
 
 
Short and her coworkers did a small online study to learn about the size of the issue.
SD
They
ðeɪ
 
V
gave
geɪv
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV D
survey
ˈsɜrˌveɪ
sərˈveɪ
NV R PSD
to
tu
 
N D
conservation,
ˌkɑnsərˈveɪʃən
 
N S
health
hɛlθ
 
NV RJ SD
and
ænd
 
N D
development
dɪˈvɛləpmənt
 
N
workers
ˈwɜrkərz
 
AR D
worldwide.
ˈwɜrlˈdwaɪd
 
 
They gave the survey to conservation, health and development workers worldwide.
R D
Nearly
ˈnɪrli
 
 
100
 
 
NV SD
people,
ˈpipəl
 
A PSD
from
frʌm
frɑm
N
Senegal
ˌsɛnəˈgɔl
 
NV R PSD
to
tu
 
 
Samoa,
 
 
V
reported
ˌriˈpɔrtəd
rɪˈpɔrtəd
NVA J D
seeing
ˈsiɪŋ
 
 
mosquito-net
məˈskitoʊ - nɛt
 
NVA
fishing.
ˈfɪʃɪŋ
 
 
Nearly 100 people, from Senegal to Samoa, reported seeing mosquito-net fishing.
 
"I
 
 
don't
doʊnt
doʊn
NV SD
think
θɪŋk
 
NVAR SD
even
ˈiv(ə)n
 
SD
we
wi
 
VA D
expected
ɪkˈspɛktəd
ɪkˈspɛktɪd
NV R PSD
to
tu
 
NV SD
get
gɛt
gɪt
R D
the
ðə(ði)
 
NV
results
rɪˈzʌlts
 
N ARJ SD
that
ðæt
 
SD
we
wi
 
V D
did,
dɪd
 
NVAR D
pretty
ˈprɪti
 
N AR SD
much
mʌʧ
 
N R
everywhere
ˈɛvriˌwɛr
ˈɛvrihˌwɛr
N ARJ SD
that
ðæt
 
N
malaria's
məˈlɛriəz
 
 
a
ə
NV SD
risk,
rɪsk
 
N R SD
there's
ðɛrz
 
NV SD
people
ˈpipəl
 
NVA
fishing
ˈfɪʃɪŋ
 
N R PSD
with
wɪð
wɪθ
N A SD
these
ðiz
 
NV
nets.
nɛts
 
 
"
 
 
NVAR PSD
Short
ʃɔrt
 
NV
says.
sɛz
sɪz
 
 
"I
 
 
don't
doʊnt
doʊn
NV SD
think
θɪŋk
 
NVAR SD
even
ˈiv(ə)n
 
SD
we
wi
 
VA D
expected
ɪkˈspɛktəd
ɪkˈspɛktɪd
NV R PSD
to
tu
 
NV SD
get
gɛt
gɪt
R D
the
ðə(ði)
 
NV
results
rɪˈzʌlts
 
N ARJ SD
that
ðæt
 
SD
we
wi
 
V D
did,
dɪd
 
 
"
 
 
NVAR PSD
Short
ʃɔrt
 
NV
says.
sɛz
sɪz
 
“I don't think even we expected to get the results that we did,” Short says.
NVAR D
"Pretty
ˈprɪti
 
N AR SD
much
mʌʧ
 
N R
everywhere
ˈɛvriˌwɛr
ˈɛvrihˌwɛr
N ARJ SD
that
ðæt
 
N
malaria's
məˈlɛriəz
 
 
a
ə
NV SD
risk,
rɪsk
 
N R SD
there's
ðɛrz
 
NV SD
people
ˈpipəl
 
NVA
fishing
ˈfɪʃɪŋ
 
N R PSD
with
wɪð
wɪθ
N A SD
these
ðiz
 
NV
nets.
nɛts
 
 
"
 
 
 
“Pretty much everywhere that malaria's a risk, there's people fishing with these nets.”
N AR SD
Some
sʌm
 
N PSD
of
ʌv
 
R D
the
ðə(ði)
 
NVA SD
time
taɪm
 
R D
the
ðə(ði)
 
NVA
fishing
ˈfɪʃɪŋ
 
V
was
wʌz
wɑz
NVA S
simple,
ˈsɪmpəl
 
NV RJ SD
and
ænd
 
NV D
would
wʊd
 
NVAR SD
just
ʤʌst
 
V SD
involve,
ɪnˈvɑlv
 
 
Some of the time the fishing was simple, and would just involve,
 
"A
ə
NVA D
couple
ˈkʌpəl
 
NV SD
people
ˈpipəl
 
NV
dragging
ˈdrægɪŋ
 
 
a
ə
NV R
net
nɛt
 
N AR PSD
through
θru
 
R D
the
ðə(ði)
 
NVA S
water,
ˈwɔtər
 
 
"
 
 
NVAR PSD
Short
ʃɔrt
 
NV
says.
sɛz
sɪz
 
“A couple people dragging a net through the water,” Short says.
N A SD
She
ʃi
 
VA D
said
sɛd
 
R D
the
ðə(ði)
 
 
small-scale
smɔl - skeɪl
 
NV R
net
nɛt
 
NVA
fishing
ˈfɪʃɪŋ
 
NV SD
can
kæn
 
V SD
provide
prəˈvaɪd
 
 
a
ə
NVAR SD
good
gʊd
gɪd
NV D
source
sɔrs
 
N PSD
of
ʌv
 
N
protein
ˈproʊˌtin
 
NV RJ SD
and
ænd
 
N A SD
money
ˈmʌni
 
N RJPSD
without
wɪˈθaʊt
wɪˈðaʊt
AR S
serious
ˈsɪriəs
 
N
problems.
ˈprɑbləmz
 
 
She said the small-scale net fishing can provide a good source of protein and money without serious problems.
N A SD
She
ʃi
 
RJ SD
also
ˈɔlsoʊ
 
VA D
said
sɛd
 
N AR SD
this
ðɪs
 
NV SD
can
kæn
 
NV SD
be
bi
 
NVAR SD
good
gʊd
gɪd
JPSD
for
fɔr
 
N
women,
ˈwɪmən
 
N SD
who
hu
 
NV D
are
ɑr
 
R SD
often
ˈɔfən
ˈɔftən
V
prevented
prɪˈvɛntɪd
 
A PSD
from
frʌm
frɑm
NV D
doing
ˈduɪŋ
 
NVAR SD
more
mɔr
 
A
profitable
ˈprɑfətəbəl
 
NVA SD
work.
wɜrk
 
 
She also said this can be good for women, who are often prevented from doing more profitable work.
RJ SD
However,
ˌhaʊˈɛvər
 
R D
the
ðə(ði)
 
N
researchers
ˈrisərʧərz
 
NVA D
found
faʊnd
 
AR
wider,
ˈwaɪdər
 
NV RJ SD
and
ænd
 
NVAR SD
more
mɔr
 
VA
damaging,
ˈdæmɪʤɪŋ
 
NV SD
use
juz
jus
N PSD
of
ʌv
 
NV D
mosquito
məˈskitoʊ
 
NV
nets
nɛts
 
N R
elsewhere.
ˈɛlˌswɛr
 
 
However, the researchers found wider, and more damaging, use of mosquito nets elsewhere.
R D
The
ðə(ði)
 
NV S
study
ˈstʌdi
 
V
describes
dɪˈskraɪbz
 
NV
cases,
ˈkeɪsəz
ˈkeɪsɪz
N RJPSD
as
æz
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
N
Bangladesh,
ˈbæŋləˌdɛʃ
 
N RJ SD
where
wɛr
 
N
fishermen
ˈfɪʃərmɪn
 
VA
blocked
blɑkt
 
N A D
entire
ɪnˈtaɪər
 
NV S
river
ˈrɪvər
 
NV
spans
spænz
 
N R PSD
with
wɪð
wɪθ
NV D
mosquito
məˈskitoʊ
 
NV
nets.
nɛts
 
 
The study describes cases, as in Bangladesh, where fishermen blocked entire river spans with mosquito nets.
NVAR PSD
In
ɪn
 
N A SD
these
ðiz
 
NV
cases,
ˈkeɪsəz
ˈkeɪsɪz
NVAR PSD
Short
ʃɔrt
 
NV
says,
sɛz
sɪz
R D
"Obviously,
ˈɑbviəsli
 
R D
absolutely
ˌæbsəˈlutli
 
N R SD
nothing
ˈnʌθɪŋ
 
NV
gets
gɛts
gɪts
N AR PSD
through.
θru
 
 
"
 
 
 
In these cases, Short says, “Obviously, absolutely nothing gets through.”
VA
Conflicting
kənˈflɪktɪŋ
NV
results.
rɪˈzʌlts
 
Conflicting results.
NVA
Fishing
ˈfɪʃɪŋ
 
N R PSD
with
wɪð
wɪθ
NV D
mosquito
məˈskitoʊ
 
NV
nets
nɛts
 
NV
is
ɪz
 
N A SD
illegal
ɪˈligəl
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
N A SD
many
ˈmɛni
 
NV
places
ˈpleɪsəz
ˈpleɪsɪz
NV R PSD
to
tu
 
NV SD
keep
kip
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV S
fish
fɪʃ
 
N SD
population
ˌpɑpjəˈleɪʃən
 
NVA S
safe.
seɪf
 
 
Fishing with mosquito nets is illegal in many places to keep the fish population safe.
NV RJPSD
But
bʌt
NVAR PSD
Short
ʃɔrt
NV
is
ɪz
N RJ SD
not
nɑt
N AR SD
sure
ʃʊr
N ARJ SD
that
ðæt
NV
is
ɪz
R D
the
ðə(ði)
NVAR SD
best
bɛst
NVAR SD
way
weɪ
NV R PSD
to
tu
NV SD
control
kənˈtroʊl
R D
the
ðə(ði)
NV SD
method.
ˈmɛθəd
 
But Short is not sure that is the best way to control the method.
N R SD
"There's
ðɛrz
 
A SD
huge
hjuʤ
juʤ
NV
issues
ˈɪʃuz
 
N R PSD
with
wɪð
wɪθ
N
enforcement,
ɛnˈfɔrsmənt
 
 
"
 
 
N A SD
she
ʃi
 
NV
says.
sɛz
sɪz
 
“There's huge issues with enforcement,” she says.
NV R SD
"Do
du
doʊ
V SD
you
ju
 
NVA SD
put
pʊt
 
 
a
ə
NVA SD
mother
ˈmʌðər
 
 
who's
huz
 
NVA D
trying
ˈtraɪɪŋ
traɪŋ
NV R PSD
to
tu
 
NV SD
feed
fid
 
N R D
her
hɜr
 
NV
kids
kɪdz
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
NV SD
prison
ˈprɪzən
 
JPSD
for
fɔr
 
N A D
three
θri
 
N D
years
jɪrz
jərz
NVAR SD
just
ʤʌst
 
JPSD
for
fɔr
 
NV
using
ˈjuzɪŋ
 
 
a
ə
NV D
mosquito
məˈskitoʊ
 
NV R
net
nɛt
 
NV R PSD
to
tu
 
NV S
fish
fɪʃ
 
N R PSD
with?
wɪð
wɪθ
 
"
 
 
 
“Do you put a mother who's trying to feed her kids in prison for three years just for using a mosquito net to fish with?”
N
Tim
tɪm
 
 
McClanahan
 
 
NV
is
ɪz
 
 
a
ə
NVA
reef
rif
 
N
scientist
ˈsaɪəntɪst
 
N R PSD
with
wɪð
wɪθ
R D
the
ðə(ði)
 
N D
Wildlife
ˈwaɪlˌdlaɪf
 
N D
Conservation
ˌkɑnsərˈveɪʃən
 
N A D
Society.
səˈsaɪəti
 
 
Tim McClanahan is a reef scientist with the Wildlife Conservation Society.
N A SD
He
hi
VA D
has
hæz
V
questioned
ˈkwɛsʧənd
R D
the
ðə(ði)
NV
benefits
ˈbɛnəfɪts
 
mosquito-net
məˈskitoʊ - nɛt
N
fishers
ˈfɪʃərz
NV D
are
ɑr
R
reportedly
rɪˈpɔrtədli
NV
gaining.
ˈgeɪnɪŋ
 
He has questioned the benefits mosquito-net fishers are reportedly gaining.
N A SD
He
hi
 
NV
says
sɛz
sɪz
N A SD
many
ˈmɛni
 
NV SD
people
ˈpipəl
 
V SD
believe
bɪˈliv
 
N ARJ SD
that,
ðæt
 
 
He says many people believe that,
RJPSD
"because
bɪˈkɔz
R D
the
ðə(ði)
N A S
poor
pur
NV RJ SD
and
ænd
N
women
ˈwɪmən
NV D
are
ɑr
NV D
doing
ˈduɪŋ
N A SD
it,
ɪt
N A SD
it
ɪt
NV
is
ɪz
VA
improving
ɪmˈpruvɪŋ
R D
their
ðɛr
N SD
food
fud
N A SD
security.
sɪˈkjʊrəti
 
"
 
 
“because the poor and women are doing it, it is improving their food security.”
RJ SD
However,
ˌhaʊˈɛvər
 
D
his
hɪz
 
NV SD
research
riˈsɜrʧ
ˈrisərʧ
VA D
has
hæz
 
NVA D
found
faʊnd
 
N ARJ SD
that
ðæt
 
NV
is
ɪz
 
N RJ SD
not
nɑt
 
R SD
always
ˈɔlˌweɪz
ˈɔlwiz
NVAR SD
true.
tru
 
 
However, his research has found that is not always true.
N
Fishery
 
 
N A
management
ˈmænəʤmənt
ˈmænɪʤmənt
NV
methods
ˈmɛθədz
 
NV SD
include
ɪnˈklud
 
NVA D
catching
ˈkæʧɪŋ
 
AR D
larger,
ˈlɑrʤər
 
 
full-grown
fʊl - groʊn
 
NV S
fish
fɪʃ
 
N ARJ SD
that
ðæt
 
NV SD
have
hæv
 
V D
had
hæd
 
NVA SD
time
taɪm
 
NV R PSD
to
tu
 
NV S
produce
ˈproʊdus
prəˈdus
N S
children.
ˈʧɪldrən
 
 
Fishery management methods include catching larger, full-grown fish that have had time to produce children.
NV RJPSD
But,
bʌt
 
 
Rebecca
 
 
NVAR PSD
Short's
ʃɔrts
 
NV S
study
ˈstʌdi
 
V
discusses
dɪˈskʌsəz
dɪˈskʌsɪz
 
a
ə
VA
debated
dəˈbeɪtɪd
 
NV SD
method
ˈmɛθəd
 
V
called
kɔld
 
VA
"balanced
ˈbælənst
 
NV SD
harvest.
ˈhɑrvəst
 
 
"
 
 
 
But, Rebecca Short's study discusses a debated method called “balanced harvest.”
NVAR PSD
In
ɪn
 
N AR SD
this
ðɪs
 
NV SD
method,
ˈmɛθəd
 
N
fishers
ˈfɪʃərz
 
NVA SD
try
traɪ
 
NV R PSD
to
tu
 
NVA SD
catch
kæʧ
 
NV S
fish
fɪʃ
 
N PSD
of
ʌv
 
N AR SD
all
ɔl
 
NV
sizes,
ˈsaɪzəz
ˈsaɪzɪz
VA
based
beɪst
 
NVAR PSD
on
ɑn(ɔn)
 
R D
the
ðə(ði)
 
NV
numbers
ˈnʌmbərz
 
NVAR PSD
in
ɪn
 
R D
their
ðɛr
 
N SD
population.
ˌpɑpjəˈleɪʃən
 
 
In this method, fishers try to catch fish of all sizes, based on the numbers in their population.
RJPSD
Since
sɪns
NV D
mosquito
məˈskitoʊ
NV
nets
nɛts
NVA SD
catch
kæʧ
D
everything,
ˈɛvriˌθɪŋ
R D
the
ðə(ði)
NV
authors
ˈɔθərz
NV SD
note,
noʊt
SD
they
ðeɪ
NV SD
may
meɪ
NV SD
be
bi
NV
helping.
ˈhɛlpɪŋ
 
Since mosquito nets catch everything, the authors note, they may be helping.
 
McClanahan
 
V
disagrees.
dɪsəˈgriz
 
McClanahan disagrees.
N A SD
He
hi
 
NV
says
sɛz
sɪz
N AR SD
this
ðɪs
 
N SD
idea
aɪˈdiə
 
NV
is
ɪz
 
N R
"somewhere
ˈsʌmˌwɛr
 
N R PSD
between
bɪˈtwin
 
NVAR SD
wrong
rɔŋ
 
NV RJ SD
and
ænd
 
A
dangerous.
ˈdeɪnʤərəs
 
 
"
 
 
 
He says this idea is “somewhere between wrong and dangerous.”
R D
The
ðə(ði)
 
NV SD
harvest
ˈhɑrvəst
 
A PSD
from
frʌm
frɑm
NV D
mosquito
məˈskitoʊ
 
NV
nets
nɛts
 
NV
is
ɪz
 
N RJ SD
not
nɑt
 
VA
balanced,
ˈbælənst
 
N A SD
he
hi
 
VA D